Admitere programe postdoctorale de cercetare avansata

Concurs admitere - sesiunea septembrie 2022

 

CONCURSUL PENTRU ADMITEREA LA PROGRAMELE POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova organizează concursul de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată pentru un număr de 6 locuri la forma cu frecvenţă, cu o durată de 12 luni, în domeniile Medicină, Medicină dentară şi Farmacie, beneficiind de finanţare prin proiectul ''Performanţă în cercetare'' ID 153178.

 

 

LISTA PROVIZORIE A REZULTATELOR CONCURSULUI DE ADMITERE

 

Lista provizorie anonimizata rezultate admitere postdoctorat Septembrie 2022.pdf

 

 

CALENDAR ADMITERE:

 

 

- Înscrierea la concursul pentru admiterea  la programele postdoctorale de cercetare avansată:

  

Perioada: 12.09-19.09.2022 - zilele lucrătoare

Locația :  Sala 101, Corp A’ (Extindere), Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, str. Petru Rareş nr.2

Interval orar :  09.00 – 15.00

 

- Evaluarea eligibilităţii dosarelor de concurs: 20.09.2022

 

 

- Susţinerea propunerii de proiect de cercetare ştiinţifică (evaluarea rezultatelor ştiinţifice ale candidatului în domeniul ales, calitatea proiectului de cercetare ştiinţifică, calitatea prezentării proiectului şi a răspunsurilor candidatului): 20.09.2022

 

 

- Publicare rezultate concurs: 21.09.2022

 

Depunere contestaţii: 

Perioada: 21-23.09.2022

Locația :  Sala 101, Corp A’ (Extindere), Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, str. Petru Rareş nr.2

Interval orar :  09.00 – 15.00

 

 

- Soluţionare contestaţii depuse: 23 - 27.09.2022

 

Publicare rezultate  definitive concurs admiterea la programele postdoctorale de cercetare avansată: 28.09.2022

 

Semnare contracte: 3.10.2022

 

LOCURI SCOASE LA CONCURS:


- Domeniul Medicină, Medicină dentară, Farmacie:  6

 

DURATĂ PROGRAM:  12 luni 

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE:

 

I . Cerere înscriere concurs admitere (formular tipizat);

 

II. Fisa tip înscriere şi notă informare (formular tipizat 1 şi formular 2);

 

III. Proiectul de cercetare postdoctorală aferent temei de cercetare, care să

conţină: numele şi prenumele candidatului, numele şi prenumele mentorului/tutorelui

ales, titlul temei de cercetare, contextul ştiinţific şi motivaţia temei alese (cu

prezentarea surselor bibliografice), obiectivele cercetării, metodologia cercetării,

rezultatele estimate, indicarea a cel mult 10 lucrări relevante pentru tema propusă,

semnat şi datat.

 

IV. Copii ale următoarelor documente, însoţite de documentele originale:

- diploma de doctor sau adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ

superior absolvită în care se menţionează valabilitatea şi faptul că nu a fost eliberată

diploma de doctor (candidatul are obligaţia depunerii diplomei de doctor la expirarea

valabilităţii adeverinţei);

- certificat naştere;

- certificat căsătorie (numai în cazul schimbării numelui);

 

V. Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare, premii, distincţii, etc.;

 

VI. Copia actului de identitate/paşaportului;

 

VII. Curriculum vitae;

 

VIII. Lista lucrărilor publicate, comunicate, congreselor şi simpozioanelor la care

candidatul a avut calitatea de participant;

 

IX. Dovada competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională;

ATENŢIE! Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova nu eliberează certificate de competenţă lingvistică! 

 

X. Dovada calităţii de cadru didactic universitar/cercetător (adeverinţă eliberată de angajator)

 

 

XI. Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere;

 

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, organizat pentru programele

postdoctorale de cercetare avansată, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ,

următoarele condiţii:

 

a. Să fie cetăţeni români, ai celorlalte state membre ale UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau cetăţenii din afara Uniunii Europene;

 

b. Să deţină titlul ştiinţific de doctor;

 

c. Titlul ştiinţific de doctor să fie obţinut cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral (ordinul de ministru prin care se conferă titlul ştiinţific de doctor să fie emis cu cel mult 5 ani înainte de data începerii înscrierilor pentru concursul de admitere).

 

Candidaţii care nu au obţinut titlul ştiinţific de doctor în România vor prezenta atestatul de echivalare a diplomei de doctor emis de Consiliul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED).

 

TAXE:

 

- taxă înscriere concurs:   400 lei

- taxă înmatriculare:        150 lei

 

 

 LISTA PROVIZORIE A REZULTATELOR CONCURSULUI DE ADMITERE