Acasa Cercetare Infrastructura Centru Simulare

Centrul de simulare aplicata Ón medicina

 

Titlul proiectului: Amplasare firma, igienizare si dotare spatii de invatamant
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020
Nr. contract de finanțare: 3678/07.02.2019
Cod SMIS: 119863
Valoarea totala a proiectului: 10.642.418,96  lei.
Valoarea finanțării nerambursabile: 10.642.418,96 lei, din care 9.046.056,12 lei – FEDR si 1.596.362,84 lei – Bugetul National.

Locația de implementare a proiectului: Municipiul Craiova, jud. Dolj,  Bld. 1 Mai, nr. 66, nr. cadastral: 214265.

Obiectivul general ale proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, prin achizitionarea de simulatoare si echipamente performante in vederea dezvoltarii Centrului de simulare aplicata in medicina.
Scopul proiectului îl constituie asigurarea unui proces educațional la standarde calitative superioare corelate cu cerințele pieței și cu politicile naționale si europene în domeniul educației.
Proiectul propus spre finanțare contribuie în mod direct la realizarea obiectivului specific 10.3 al Axei Prioritare 10, întrucât va spori capacitatea instituției de a răspunde cerințelor pieței privind standardele și calitatea academică și de a dezvolta noi programe educaționale, beneficiind de tehnologie modernă și de echipamente performante ce permit dezvoltarea abilităților practice ale studenților.
Învățământul este unul din serviciile esențiale pe care statul le oferă cetățenilor săi. Importanța acestui sector a fost recunoscută în mod constant, inclusiv în documente adoptate la nivelul Uniunii Europene. Strategia de la Lisabona a statuat importanța unei societăți bazate pe cunoaștere, ca parte a unei societății competitive. Dotarea spațiilor de învățământ, a spațiilor pentru desfășurarea activității de cercetare creează implicit premisele pentru desfășurarea unui proces de învățământ la standarde europene.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
  • Igienizarea unor spatii existente si amplasarea unei firme pentru identificarea Centrului de simulare aplicata in medicina
  • Achiziționarea, până la sfârșitul perioadei de implementare, a 90 echipamente didactice (dotari medicale, simulatoare si manechine didactice) ce vor fi dedicate desfășurării activităților practice din cadrul procesului de învățământ;
  • Achiziționarea, până la sfârșitul perioadei de implementare, a 388 elemente de mobilier, ce vor fi utilizate pentru desfășurarea activităților practice și teoretice;
  • Implementarea în condiții optime a proiectului prin achiziția de: servicii de consultanță pentru elaborarea Cererii de finantare si a Documentatiei tehnice (DALI), servicii de management de proiect, servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului, servicii de informare și publicitate și servicii de audit.

Data începere proiect: 07.02.2019

Perioada de implementare: 07.02.2019 – 31.10.2019

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați: