Acasa Universitate Doctorate Admitere 2022

Concurs admitere - sesiunea septembrie 2022

 

CONCURSUL PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

 

Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova se organizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei  nr. 3102 din 8 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171/21.02.2022 cu modificările şi adăugirile ulterioare, şi cu respectarea regulamenului propriu de admitere: aici.  

 

Conducători de doctorat: (lista pe domenii)

 

CALENDARUL ADMITERII:

 

- Perioada înscrierilor:                                           9 - 20 septembrie 2022    

- Perioada desfăşurării concursului de admitere:     22 - 27 septembrie 2022

 

- Perioadă depuneri dosare

obţinere scrisoare acceptare studii*:                      01.06 - 10.07 2022

 

*) pentru cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate proveniţi din U.E. şi S.E.E, respectiv non-U.E.

  

Cifră şcolarizare an universitar 2022 - 2023, cetăţeni români, UE şi SEE:

 

 

DOMENIUL

Număr locuri

(granturi) bugetate*

Număr locuri

cu taxă

cu frecvenţă,

cu bursă

 

cu frecvenţă/

cu frecvenţă redusă

fără bursă

cu frecvenţă/

cu frecvenţă redusă

MEDICINĂ

  12

13

85

MEDICINĂ

DENTARĂ

3

2

10

FARMACIE

2

1

 5 

TOTAL:

17

16

 100

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifră şcolarizare an universitar 2022 - 2023, cetăţeni NON-UE ŞI NON-SEE:

 

DOMENIUL

Număr locuri cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă

cont propriu valutar

MEDICINĂ - Limba română

 4

MEDICINĂ - Limba engleză

 2

MEDICINĂ DENTARĂ

- Limba română/engleză

 2

FARMACIE - Limba română/engleză

 2

Total

 10

     

  

            I. Taxe de studii pentru cetăţenii români, precum şi pentru cei proveniţi din statele UE şi SEE, locuri cu taxă - cont propriu în lei:

 

CONCURS ADMITERE

- taxă înscriere concurs admitere: 400  lei / candidat

(Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat  sunt scutiţi de plata  taxei de înscriere. Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de către candidat. Aprobarea scutirii se face în baza unei cereri adresate Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova)

 

Taxa se va plăti cu ordin de plată/virament bancar prin instituţii de credit (bănci) către Trezoreria Municipiului Craiova.

Ordinul de plată va conţine următoarele date de identificare:

Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Cod fiscal (CUI/CIF): 10815397

Banca beneficiarului: Trezoreria Municipiului Craiova

Adresa beneficiarului: Str. Petru Rareş nr. 2, Craiova, Dolj

Cont IBAN: RO36TREZ29120F330500XXXX

Reprezentând: taxă admitere doctorat/taxă înmatriculare doctorat

 

PARCURS STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

- taxă înmatriculare studii universitare de doctorat                    150 lei

- cuantum taxă anuală pentru locurile cu taxă, cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă: 12000 lei

- taxă susţinere publică teză doctorat:                                      500 lei

 

            II. Taxe de studii pentru cetăţenii proveniţi din state terţe (non UE), locuri cu taxă - cont propriu valutar:

- taxă înmatriculare studii universitare de doctorat                               150 lei

- taxă evaluare dosar obţinere scrisoare acceptare studii:                     250 euro

- taxă susţinere concurs admitere:                                                     500 euro

- taxă anuală şcolarizare, forma cu frecvenţă                                     6000 euro/an

-  taxă şcolarizare forma cu frecvenţă redusă:

            - Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate: 6000 euro/an

            - Programul individual de cercetare ştiinţifică:                         3000 euro/an

-  taxă susţinere publică teză doctorat:                                               1000 euro

 

 

Înscrierile se vor efectua, în perioada stabilită, on-line.

 

Actele vor fi scanate într-un singur document .pdf,  în ordinea din lista de acte necesare, salvat cu numele candidatului, şi trimise pe adresa: doctoratumfcv.ro

 

După verificarea dosarului trimis, candidatul va primi o înştiinţare privind validarea înscrierii sau, după caz, solicitarea de completare a dosarului, respectiv invalidarea argumentată a înscrierii.

 

Candidaţii declaraţi admişi vor avea obligaţia de a depune dosarele în format letric, contractul de studii şi dovada plăţii taxei de înmatriculare până la data de 1 octombrie 2022. 

 

Program depuneri dosare în format letric (printat):

 

Zilnic între orele: 10,00 - 14,00

 

Dosarele se depun la serviciul Secretariat al Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova,

 

str. Petru Rareş nr. 2, corp A' (Extindere), etaj I, camera 101.

 

 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 

          Depunerea dosarului de concurs în format letric se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului.

 

            Depunerea dosarului de concurs în format letric se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

 

I   Cerere înscriere doctorat (formular tipizat -  Cerere inscriere doctorat 2022.pdf );

II  Fişă tip de înscriere şi notă informare  (formulare tipizate: Fisa tip inscriere 2022.pdf şi Nota de informare 2022.pdf );

III Declaraţie privind asumarea responsabilităţíi cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale ( Model asumarea raspunderii 2022.pdf )

IV Scrisoarea de acceptare la studii eliberată de direcţia de specialitate a Ministerului Educaţiei, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate sau cetăţenii străini;

V Copii ale următoarelor documente, însoţite de originalul documentelor (sunt acceptate şi copiile legalizate)/ la înscrierea on-line se vor prezenta copii scanate ale originalelor documentelor:

1.         Diploma de licenţă sau adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ superior absolvită (doar pentru promoţia curentă) în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă;

                  Neprezentarea diplomei de licenţă şi/sau disertaţie, respectiv a adeverinţei anterior precizate în original, in termen de 15 zile de la înmatriculare, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat de la buget

2.         Foaie matricolă/supliment la diploma de licenţă/ este suficientă adeverinţa de la punctul anterior pentru absolvenţii din promoţia curentă;

3.         Diplomă de master (pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă, ciclul I, cu 180/240 credite)/adeverinţă pentru absolvenţii din promoţia curentă;

4.         Foaie matricolă/supliment la diploma de master/adeverinţă pentru absolvenţii din promoţia curentă;

5.         Diplomă de bacalaureat

6.         Foaie matricolă/supliment la diploma de bacalaureat

7.         Certificat naştere

8.         Certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

VI     Dovada competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

ATENŢIE! Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova nu eliberează certificate de competenţă lingvistică! 

VII        Certificat de absolvire a anului pregătitor, certificat de competenţă lingvistică sau după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română (în cazul în care studiile doctorale se desfăşoară în limba română), certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională (în cazul în care studiile se desfăşoară în limba engleză) – pentru cetăţenii străini;

VIII   Copia actului de identitate/paşaportului;  

IX     Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere/ordin de plată cu precizarea în clar a numelui candidatului din certificatul de naştere urmat, unde este cazul, de numele din cartea de identitate între paranteze (de exemplu: nume dobândit în urma căsătoriei), respectiv prenume SAU cerere privind scutirea de plată a taxei de înscriere adresată Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova, pentru cazurile prevăzute în metodologia de concurs, însoţită de documente justificative;

X.  Curriculum vitae datat şi semnat;

XI. Lista lucrărilor publicate, comunicate,  prezentate în cadrul congreselor şi simpozioanelor - opţional.

XII. Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare, premii, distincţii, etc - opţional;

XIII.  2 dosare PVC cu filă transparentă (la depunerea dosarului în format letric)

 

Documentele necesare pentru obţinerea Scrisorii de acceptare la studii (pentru cetăţenii statelor terţe) sau a Atestatului de recunoaştere a studiilor (pentru cetăţenii statelor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene) se vor depune conform informaţiilor afişate pe site-ul www.umfcv.ro la secţiunea Admitere cetăţeni străini.

 

            Cetăţenii străini vor depune:   

 - Diplomele de studii eliberate de ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga doar autentificate de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

- Diplomele de studii sau echivalentul acestora - traducere legalizată în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, vizate de reprezentanţa diplomatică a României din ţara emitentă, pentru candidaţii proveniţi din statele care nu au aderat la Convenţia cu privire la suprimarea supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961;

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE  ADMITERE

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, CU BURSĂ

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

642

Prof. univ. dr Vere Cristin Constantin

10.00

2

695

Conf. univ. dr Mirea Cecil Sorin

10.00

3

764

Prof. univ. dr Anica Dricu

10.00

4

653

Prof. univ. dr Gheonea Dan Ionuţ

10.00

5

781

Prof. univ. dr Gheonea Ioana Andreea

10.00

6

765

Prof. univ. dr Alexandru Dragoş Ovidiu

10.00

7

766

Prof. univ. dr Ioana Mihai

10.00

8

742

Prof. univ. dr Daniel Nicolae Pirici

10.00

9

651

Conf. univ. dr Sandu Raluca Elena

10.00

10

650

Conf. univ. dr Mirea Cecil Sorin

10.00

11

736

Conf. univ. dr Florescu Cristina

10.00

12

735

Prof. univ. dr Stepan Alex Emilian

10.00

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, FĂRĂ BURSĂ

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

750

Prof. univ. dr  Popa Aurel

10.00

2

647

Prof. univ. dr Vreju Ananu Florentin

10.00

3

643

Conf. univ. dr Rotaru Luciana Teodora

10.00

4

731

Prof. univ. dr Ciurea Tudorel

10.00

 

c. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, BUGET, FĂRĂ BURSĂ

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

748

Prof. univ. dr Ciurea Marius Eugen

10.00

2

755

Conf. univ. dr Forţofoiu Maria

10.00

3

712

Prof. univ. dr Mogoantă Stelian Ştefăniţă

10.00

4

711

Conf. univ. dr Forţofoiu Maria

10.00

5

738

Prof. univ. dr  Forţofoiu Mircea Cătălin

10.00

6

729

Conf. univ. dr Buga Ana Maria

9.00

7

740

Prof. univ. dr Vreju Ananu Florentin

10.00

8

673

Prof. univ. dr Rogoveanu Otilia Constantina

10.00

9

674

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

10.00

10

634

Prof. univ. dr Istrătoaie Octavian

10.00

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ  

 

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

780

Conf. univ. dr Rotaru Luciana Teodora

10.00

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

652

Prof. univ. dr Istrătoaie Octavian

10.00

2

754

Prof. univ. dr Grecu Dan Cristian

10.00

3

683

Prof. univ. dr Mîndrilă Ion

10.00

4

768

Conf. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

10.00

5

761

Prof. univ. dr Crăiţoiu Ştefania

10.00

6

644

Conf. univ. dr Cătălin Bogdan

10.00

7

641

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

10.00

8

737

Conf. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

10.00

9

779

Conf. univ. dr Buga Ana Maria

8.00

10

749

Conf. univ. dr Tudorache Ştefania

10.00

11

719

Prof. univ. dr Gheonea Ioana Andreea

10.00

12

732

Prof. univ. dr Călina Cornelia Daniela

10.00

13

640

Prof. univ. dr Pătraşcu Anca

10.00

14

751

Prof. univ. dr Ianoşi Simona Laura

10.00

15

770

Conf. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

10.00

16

778

Prof. univ. dr Anica Dricu

10.00

17

767

Conf. univ. dr Florescu Cristina

10.00

18`

760

Prof. univ. dr Alexandru Dragoş Ovidiu

9.00

19

632

Prof. univ. dr Moţa Eugen

10.00

20

649

Conf. univ. dr Tudorache Ştefania

10.00

21

697

Prof. univ. dr Taisescu Citto Iulian

10.00

22

741

Prof. univ. dr Moţa Maria

10.00

23

690

Conf. univ. dr Forţofoiu Maria

10.00

24

675

Prof. univ. dr Istrătoaie Octavian

10.00

25

775

Prof. univ. dr Grecu Dan Cristian

10.00

26

672

Prof. univ. dr Mitruţ Paul

10.00

27

648

Conf. univ. dr Sandu Raluca Elena

10.00

28

662

Conf. univ. dr Mirea Cecil Sorin

10.00

29

744

Conf. univ. dr Cătălin Bogdan

10.00

30

752

Conf. univ. dr Florescu Cristina

10.00

RESPINŞI

1

636

Conf. univ. dr Forţofoiu Maria

absent

 

CETĂŢENI NON UE

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 (BURSIER AL STATULUI ROMÂN)

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

 

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

678

Prof. univ. dr  Popa Aurel

10.00

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ (CONT PROPRIU VALUTAR)

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

 

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

777

Prof. univ. dr Grecu Dan Cristian

10.00

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, CU BURSĂ

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

759

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

10.00

2

654

Prof. univ. dr Manolea Horia Octavian

10.00

3

723

Prof. univ. dr Scrieciu Monica

10.00

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, BUGET,  FĂRĂ BURSĂ

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

734

Prof. univ. dr Popescu Mihaela Sanda

10.00

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

773

Conf. univ. dr Dascălu Ionela Teodora

10.00

2

762

Prof. univ. dr Şurlin Petra

10.00

3

635

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

10.00

4

663

Prof. univ. dr Manolea Horia Octavian

10.00

 

DOMENIUL FARMACIE

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, CU BURSĂ

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

769

Prof. univ. dr Johny Neamţu

10.00

2

713

Prof. univ. dr Pisoschi Cătălina Gabriela

10.00

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, BUGET, FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

721

Conf. univ. dr Turcu Ştiolică Adina

 10.00

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

                                                                                     

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

645

Conf. univ. dr

Turcu Ştiolică Adina

10.00

2

776

Prof. univ. dr

Pisoschi Cătălina Gabriela

10.00

 

 

 

CETĂŢENI NON UE

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ (CONT PROPRIU VALUTAR)

                                                                                     

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

763

Conf. univ. dr Turcu Ştiolică Adina

 10.00

 

 

 

 

 

 

REPARTIZAREA LOCURILOR

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

Prof. univ. dr Alexandru Dragoş Ovidiu

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:                                 1

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                  1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Sistem expert informatic pentru asistarea luării deciziilor de diagnostic în medicină (buget) / (taxă)

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Bugă Ana - Maria

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă, buget, fără bursă:                  1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Rolul axei intestin-creier. De la mecanism la abordare terapeutica

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Călina Cornelia Daniela

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                  1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Efectele toxice neurocomportamentale ale xenobioticelor

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 Conf. univ. dr Cătălin Bogdan

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                  1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Implicarea Fractalkinei (CX3CL1) si receptorului CX3CR1 in procese tumorale corticale.

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ciurea Tudorel

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, fără bursă:       1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Actualităţi în epidemiologia şi diagnosticul cancerului gastric

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ciurea Marius Eugen

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Gestionarea pacienţilor arşi

 

b. Chirurgia oculoplastică

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Crăiţoiu Ştefania

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Patologia dento-parodontală asociată diabetului zaharat. Corelaţii clinice, histologice şi imunohistochimice.

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Dănoiu Suzana

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Fiziopatologia sistemului nervos

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Dinescu Sorin Nicolae

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Metode de studiu privind măsurarea asocierii factorilor de risc în diverse tipuri de colectivităţi

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Dricu Anica

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Modern approaches of diagnosis and therapy of malignant tumours: from cellular mechanisms to potential clinical applications.

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Florescu Cristina

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget,  cu bursă:         1         

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          4

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Riscul cardiovascular la pacienţii cu tratament antipsihotic prelungit;

b. Afecţiunile cardiovasculare la pacienţii cu TBC pulmonară;

c. Afecţiunile cardiovasculare la pacienţii cu infecţie cu SARS-CoV2;

d. Infarctul miocardic acut la pacienţii cu diabet zaharat.

e. Rolul imagisticii în insuficiența cardiacă (buget)

                 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Forţofoiu Maria

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă, buget, fără bursă:      2

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                     4

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Managementul aritmiilor cu potenţial letal în serviciile de urgenţă (buget, fără bursă);

b. Studiul substratului celular-molecular al bolilor cardiovasculare ischemice acute din serviciile de urgenţă; de la perturbările metabolismului lipidic şi glucidic la STEMI şi NSTEMI (buget, fără bursă);

c. Impactul asupra evoluţiei şi prognosticului bolilor acute determinat de interfaţa pacient-medic în serviciile de urgenţă; (cu taxă);

d. Aspecte ale colaborării serviciilor de urgenţă cu alte specialităţi şi efectele asupra managementului pacientului cu boală acută. (cu taxă);

                         

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Forţofoiu Mircea Cătălin

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă, fără bursă:                  1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Afectarea pulmonara de tip fibrotic. Actualități în fibrozele pulmonare interstițiale dobândite;

                         

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Găman Amelia Maria

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:         1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Studiul modificarilor hematologice asociate apneei de prematuritate

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Gheonea Cristian

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Cardiopatii congenitale critice;

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Gheonea Dan - Ionuţ

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Strategii de screening al cancerului colorectal

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Gheonea Ioana Andreea

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Tehnici imagistice actuale în diagnosticul cancerului bronhopulmonar (bursă);

b. Rolul examenului radioimagistic în evaluarea şi bilanţul tumorilor uterine (taxă).

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Grecu Dan Cristian

 

Locuri repartizate:

           

Cetăţeni români, UE şi SEE

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          2

 

Cetăţeni străini non-UE şi non-SEE

cu frecvenţă, cu taxă:           1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Eficiența Artroplastiei unicompartimentale de genunchi în conservarea masei osoase în vederea reviziei protetice (cu frecvenţă redusă);

b. Imbunatatirea evaluarii radiologice complexe pre si postoperatorii a artroplastiei totale de genunchi in vederea stabilirii prognosticului de mobilitate si stabilitate, pe termen lung, a genunchiului protezat (cu frecvenţă).

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ianoşi Simona Laura

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Patologia cutaneo-mucoasă la pacienţii HIV pozitivi - corelaţii imuno-virusologice.

           

  Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Prognosticului nașterii cu ajutorul evaluării clinice și ecografice la termen.

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ioana Mihai

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Importanţa medicinei genomice în abordarea personalizată a pacientului oncologic;

b. Rolul tehnologiei de secvenţiere de nouă generaţie (NGS) în diagnosticul şi managementul personalizat al bolilor rare.

                         

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Istrătoaie Octavian

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă, buget, fără bursă:                  1

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                  2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Sindromul hepatopulmonar și hipertensiunea pulmonară primară si secundară;

b. Resincronizarea la pacientul cu insuficientă cardiacă;

c. Revascularizarea miocardului ischemic.

                         

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Mirea Cecil Sorin

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          2         

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Tratamentul chirurgical în cancerul mamar.

b. Diagnosticul şi tratamentul tumorilor pelvi-perineale

c. Tratamentul afecţiunilor malformative ale regiunii cefalice

                         

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Mitruţ Paul

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Patologia tumorală a tubului digestiv şi bolile hepatice cronice.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Mîndrilă Ion

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Aplicatii ale nanotehnologiei in modularea functionala a sistemului nervos central 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă, buget, fără bursă:      1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Studiul clinic, histologic si imunohistochimic al placentei in sarcina asociata diabetului

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Mogoantă Stelian Ştefăniţă

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă, buget, fără bursă:      1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Ameliorarea rezultatelor terapeutice în cancerul colorectal prin tehnologii emergente

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Moţa Eugen

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Rolul fierului în tratamentul anemiei asociate Bolii Cronice de Rinichi

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Moţa Maria

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Evolutia clinico - biologica a pacientilor cu Covid-19, cu sau fara diabet zaharat

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Pătraşcu Anca

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Diagnostic şi conduita actuală în cancerul genital feminin;

b. Modificări cardiovasculare ale gravidei cu depresie, factori de risc pentru anomaliile de neurodezvoltare fetală.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Pirici Nicolae Daniel

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Aplicații ale nanoterapiei în modularea activării macrofagice din fibroza hepatica

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Popa Aurel

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, fără bursă:       1         

cu frecvenţă, cu taxă:                       1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Biomarkeri predictivi si terapie individualizata dupa accidente vasculare cerebrale (buget);

b. Terapii anti-aging ce vizează metabolismul energetic (taxă).

                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Rogoveanu Otilia Constantina

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă, buget, fără bursă:      1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Managementul reabilitării medicale la pacienţii cu poliartrită reumatoidă în funcţie de dizabilitate şi activitatea de boală

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Rotaru Luciana - Teodora

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, fără bursă:       1         

cu frecvenţă, cu taxă:                       1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Elemente de specificitate ale managementului operational in evenimentele cu volum mare de arsi (buget);

b. Solutii pentru ameliorarea fluxului informational si decizional al transferului interclinic neonatal (taxă).

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Sandu Raluca - Elena

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Biomarkerii inflamaţiei şi stresului oxidativ în sindromul metabolic (buget);

b. Neuroinflamaţia şi stressul oxidativ în bolile cerebro-vasculare şi demielinizante (taxă).

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Stepan Alex Emilian

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Factori de prognostic în carcinoame

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Taisescu Citto Iulian

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Implicații fiziopatologice în boli ale aparatului digestiv          

                                                 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Studiul oaselor, articulatiilor si implanturilor ortopedice utilizand metode numerice de calcul                                                  

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Tudorache Ştefania

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Anomaliile congenitale uterine obstructive – diagnostic şi prognostic, studiu prospectiv;

b. Tumorile solide ale organelor genitale interne – aportul metodei ecografice (Contrast-Enhanced Ultrasound- CEUS) în diagnostic şi management (taxă);

c. Sonohisterografia cu substanţă de contrast ( Contrast-Enhanced Hysterosalpingo-sonography – CE-HyCoSy) – studiu de fezabilitate şi acurateţe în anomaliile uterine congenitale (taxă).

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Vere Cristin Constantin

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Modificări ale neurotransmiţătorilor plasmatici în fibroza chistică

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Vreju Ananu Florentin

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, fără bursă:                   1

cu frecvenţă redusă, buget, fără bursă:       1          

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Rolul ecografiei musculoscheletale in diagnosticul si managementul osteoartritei

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Conf. univ. dr Dascălu Ionela Teodora

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Cercetări interdisciplinare în ortodonţie

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Manolea Horia Octavian

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Implementarea sistemelor CAD /CAM in tehnologia de realizare a protezelor dentare  (buget);

b. Utilizarea maselor ceramice pentru confecționarea coroanelor pedodontice (taxă).  

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Aspecte ale solicitărilor de la nivelul aparatului dento-maxilar.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Popescu Mihai Raul

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Studiu privind evaluarea estetică şi a ocluziei dentare în reabilitarea orală complexă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Popescu Mihaela Sanda

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă, buget, fără bursă:                  1

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                  2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Posibilităţi de regenerare tisulară (osoasă, ţesuturi moi) pre- şi post-tratament implanto-protetic;

b. Tehnologii computerizate utilizate în reabilitarea orală.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Scrieciu Monica

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, cu taxă:                       1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Particularități clinice și terapeutice în edentația totală (buget);

b. Contribuții la studiul manifestărilor orale în  în afecțiunile sistemice (taxă).

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Şurlin Petra

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Contribuţii la studiul influenţei factorilor de risc sistemici asupra parodonţiului

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ţuculină Mihaela Jana

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, fără bursă:       1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studii privind tratamentul minim invaziv al leziunilor de colet.

                                                 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

Prof. univ. dr Neamţu Johny

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Tehnici cromatografice pentru determinarea inhibitorilor de tirozin kinaza din fluide biologice.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Pisoschi Cătălina Gabriela

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Cercetari fizico-chimice si biologice asupra unor specii vegetale cu potential nutritiv;

b.  Mecanisme celulare ale regenerării tisulare utilizând plasma bogată în trombocite şi fillere dermice

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Turcu – Ştiolică Adina

 

Locuri repartizate:

           

Cetăţeni români, UE şi SEE      

           

cu frecvenţă redusă, buget, fără bursă:      1

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                      1

 

Cetăţeni străini non-UE şi non-SEE

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                      1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Pregătirea, legiferarea şi organizarea suportului farmaceutic pentru asigurarea asistenţei medicale a victimelor multiple rezultate din calamităţi sau conflicte armate;

b. Analysis of the causes of drug shortages in Europe and Asia: different stakeholders perspective (cetăţeni străini).

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

PROGRAMARE CONCURS ADMITERE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

 

Domeniul MEDICINĂ

 

Prof. univ. dr Dragoş Ovidiu Alexandru

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2022         Ora: 10.00

Locul: Sala 203 Corp A’ Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Conf. univ. dr Ana-Maria Bugă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 15,00

Locul: Sediul disciplinei Biochimie, Corp A (Clădirea Veche), str. Petru Rareş nr. 2 

 

Conf. univ. dr Bogdan Cătălin

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 13.00

Locul: Sediul disciplinei Fiziologie, Corp A (Clădirea Veche), str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Cornelia Daniela Călina

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2022         Ora: 11.30

Locul: Farmacia Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Gastroenterologie, Sală învăţământ

 

Prof. univ. dr Marius Eugen Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2022         Ora: 12.30

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Chirurgie plastică 

 

Prof. univ. dr Ştefania Crăiţoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 9.00

Locul: disciplina Histologie, U.M.F. Craiova

 

Prof. univ. dr Suzana Dănoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2022         Ora: 15.00

Locul: Disciplina Biochimie, Corp A – Clădirea Veche, et. II, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Sorin Nicolae Dinescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2022         Ora: 10.00

Locul: Sala 716, Corp A’ – Extindere, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Anica Dricu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2022         Ora: 15.30

Locul: Disciplina Biochimie, Corp A – Clădirea Veche, et. II, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Conf. univ. dr Cristina Florescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova, Sală raport, Corp C, Str. Sărarilor nr. 28

  

Conf. univ. dr Maria Forţofoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova, Sală raport, Corp C, Str. Sărarilor nr. 28

 

Prof. univ. dr Mircea Cătălin Forţofoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2022         Ora: 12.00

Locul: Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova, Sală raport, Corp C, Str. Sărarilor nr. 28

 

Prof. univ. dr Amelia Maria Găman

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2022         Ora: 13.00

Locul: Disciplina Fiziopatologie, Corp A – Clădirea Veche, et. II, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Cristian Gheonea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2022         Ora: 9.00

Locul: Sediul disciplinei Pediatrie – Puericultură, U.M.F. Craiova

 

Prof. univ. dr Dan Ionuţ Gheonea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Gastroenterologie, Sală învăţământ

 

Prof. univ. dr Ioana Andreea Gheonea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 13.00

Locul: Centrul de Imagistică, UMF Craiova

 

Prof. univ. dr Dan Cristian Grecu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Ortopedie-Traumatologie

  

Prof. univ. dr Simona Laura Ianoşi

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2022         Ora: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Dermatologie, etaj VII

 

Conf. univ. dr Dominic Gabriel Iliescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2022         Ora: 10.00

Locul:  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica II Obstetrică-Ginecologie, Sală raport/curs

 

Prof. univ. dr Mihai Ioana

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2022         Ora: 9.00

Locul: Sediul disciplinelor Biologie celulară şi Moleculară, Genetică

 

Prof. univ. dr Octavian Istrătoaie

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2022         Ora: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Centrul de Cardiologie, etaj IV

 

Conf. univ. dr Cecil Sorin Mirea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 8.30

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica Chirurgie II, sală curs

 

Prof. univ. dr Paul Mitruţ

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 10,00

Locul:  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica Medicină internă 2, sală curs

 

Prof. univ. dr Ion Mîndrilă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2022         Ora: 12,00

Locul: Disciplina Anatomie, Corp A – Clădirea Veche, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Laurenţiu Mogoantă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 9.00

Locul: disciplina Histologie, U.M.F. Craiova 

 

Prof. univ. dr Stelian Ştefăniţă Mogoantă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 13.00

Locul: Centrul de Imagistică, UMF Craiova

  

Prof. univ. dr Eugen Moţa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 11,30

Locul: Sala 6, parter, Corp A – Clădirea Veche, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Maria Moţa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 11,00

Locul: Sala 6, parter, Corp A – Clădirea Veche, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Anca Pătraşcu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2022         Ora: 9.00

Locul: Spitalul Municipal ‘’Filantropia’’ Craiova, Clinica 2 Obstetrică-Ginecologie

 

Prof. univ. dr Nicolae Daniel Pirici

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 9.00

Locul: disciplina Histologie, U.M.F. Craiova

 

Prof. univ. dr Aurel Popa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 12.00

Locul:   Sediul disciplinei Biochimie, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Otilia Constantina Rogoveanu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 13.00

Locul: Amfiteatrul ‘’Prof. univ. dr Valeriu Neştianu’’, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)

  

Conf. univ. dr Luciana Teodora Rotaru

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2022         Ora: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Sală curs UPU

 

Conf. univ. dr Raluca Elena Sandu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 10,00

Locul: Sediul disciplinei Biochimie, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Alex Emilian Stepan

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2022         Ora: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Morfopatologie, etaj III, Corp B, Bd. 1 Mai nr. 66     

 

Prof. univ. dr Citto Iulian Taisescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 12.00

Locul: disciplina Fiziologie, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)          

 

Prof. univ. dr Dănuţ Nicolae Tarniţă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2022         Ora: 12.00

Locul: Amfiteatrul Anatomie, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Conf. univ. dr Ştefania Tudorache

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2022         Ora: 9,00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Obstetrică-Ginecologie, et. VIII, sala raport gardă

 

Prof. univ. dr Cristin Constantin Vere

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Gastroenterologie, Sală învăţământ

 

 Prof. univ. dr Ananu Florentin Vreju

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Reumatologie     

 

 

Domeniul MEDICINĂ DENTARĂ

 

Conf. univ. dr Ionela Teodora Dascălu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2022         Ora: 10.00

Locul: Sala 310,  Corp A' - Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)     

 

Prof. univ. dr Horia Manolea Octavian

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2022         Ora: 10.00 

Locul:    U.M.F. Craiova,  Corp A' – Extindere, etaj III, Disciplina Protetică dentară (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

 Prof. univ. dr Veronica Mercuţ

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2022         Ora: 10.00

Locul:    U.M.F. Craiova,  Corp A' – Extindere, etaj III (Str. Petru Rareş nr. 2)

  

Prof. univ. dr Mihaela Sanda Popescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2022         Ora: 10.00

Locul:    U.M.F. Craiova,  Corp A' – Extindere, sala 208,  etaj II (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Mihai Raul Popescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2022         Ora: 9.30

Locul:    U.M.F. Craiova,  Corp B (Medicina Nouă) – Bd. 1 Mai, etaj IV, sala 406,  

 

Prof. univ. dr Monica Scrieciu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2022         Ora: 14.00

Locul:    on-line

 

Prof. univ. dr Petra Şurlin

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2022         Ora: 9.00

Locul:    U.M.F. Craiova,  Corp B (Medicina Nouă) – Bd. 1 Mai, etaj IV, sala 406,  

 

Prof. univ. dr Mihaela Jana Ţuculină

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2022        Ora: 10.00

Locul: Sala 311, Corp A' – Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

 

Domeniul FARMACIE

 

Prof. univ. dr Johny Neamţu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2022         Ora: 10,00

Locul: Sala 201, Corp A' – Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)     

 

Prof. univ. dr Cătălina Gabriela Pisoschi

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2022         Ora: 12,00

Locul: Disciplina Biochimie farmaceutică           

 

Conf. univ. dr Adina Turcu-Ştiolică

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2022         Ora: 12,00

Locul: Sala 713, Corp A' – Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)