Acasa Universitate Doctorate Concurs Director CSUD 2022-2026

Concurs Director CSUD 2022-2026

 CONCURS DIRECTOR C.S.U.D., mandat 2020 - 2026:

 

Metodologie alegeri: aici

Procedura concurs: aici 

 

Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 253/22.III.2022: aici  

 

   

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului pentru Studiile Unversitare de Doctorat (C.S.U.D.), pentru mandatul 2022-2026, în conformitate cu art. 11 alin. (3) din Codul Studiilor Universitare de Doctorat, aprobat prin H.G. nr. 681, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din data de 3 august 2011.

 

Concursul va avea loc în data de 17 iunie 2022, ora 12.00conform metodologiei aprobate de Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

 

          La concursul pentru ocuparea postului de director al C.S.U.D. se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului.

          

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 1 - 10 iunie 2022, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10.00 - 12.00,  la Rectoratul instituţiei. 

  

Relaţii suplimentare la sediul instituţiei, Secretariat I.O.S.U.D. U.M.F. din Craiova, persoană de contact: Dl Geani POPESCU

 

telefon: 0351.443.549, 

e-mail: doctoratumfcv.ro

 

 CANDIDAŢI:

 

- Prof. univ. dr ŞURLIN Petra

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 

1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat (formular tipizat(1).pdf);

2. Declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;

3. Curriculum vitae al candidatului în format scris şi format electronic;

4. Lista de lucrări a candidatului în format scris şi format electronic;

5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de abilitare;

6. Programul managerial privind dezvoltarea I.O.S.U.D., a resurselor sale materiale şi umane şi a capacităţii de a atrage resurse financiare prin proiecte naţionale şi internaţionale;

7. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu se află în nici o situaţie de incompatibilitate prevăzută în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 şi în Carta UMF Craiova;

8. Avizul Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară şi Ştiinţifică a U.M.F. Craiova (pentru candidaţii care sunt în prezent cadre didactice titulare ale U.M.F. Craiova);

9. Copia legalizată a diplomei de doctor în ştiinţe (în cazul în care diploma de doctor originală nu este emisă de o instituţie din România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia);

10. Copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalentă şi a foii matricole sau suplimentului la diplomă;

11. Copia legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentă;

12. Copia cărţii de identitate, respectiv a paşaportului sau a unui document echivalent întocmit, în cazul în care candidatul nu are carte de identitate;

13. Copia legalizată a certificat de naştere;

14. Copii după documente care atestă schimbarea numelui: certificate de căsătorie sau dovada schimbării numelui (dacă este cazul) ;

15. Adeverinţă care să ateste titlul didactic/de cercetare eliberată de angajator; 

16. Maxim 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări, în format electronic, selecţionate şi considerate relevante de către candidat.