Prezentare generala


 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară.1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bayare pe cunoastere"

Domeniul major de intervenţie.1.5 "Programe doctorale si post+doctorale in sprijinul cercetarii"

Titlul proiectului:"Crestera calitatii si viyibilitatii reyultatelor cercetarii stiintifice a doctoranzilor cu frecventa prin acordarea de burse doctorale"

Contract nr. POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/82705

 

 

Titlul proiectului:

"Cresterea calitatii si vizibilitatii rezultatelor cercetarii stiintifice a doctoranzilor cu frecventa prin acordarea de burse doctorale"

 

Obiectivul general al proiectului

 

Vizeaza imbunatatirea formarii viitorilor cercetatori in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, proiectul raspunzand obiectivelor prioritare ale domeniului major de interventie 1.5 "Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii" si obiectivului operational "Imbunatatirea participarii,cresterea atractivitatii si motivatiei pentru cariea in cercetare prin sprijinirea doctoranzilor si imbunatatirea mobilitatii acestora pe durata ciclului doctoral".

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

-imbunatatirea participarii la ciclul de studii universitare de doctorat in domeniile prioritare ale

Stategiei Nationale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013  precum si imbunatatirea formarii initiale a cercetatorilor prin cresterea accesului la resurse europene de invatare si cercetare

-sprijinirea unui numar de 31 doctoranzi in domeniile prioritare ale Strategie Nationale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013/in domeniul de doctorat Medicina, admisi in anul I de studii, an univ. 2010-2011.

 -imbunatatirea mobilitatii academice in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat pentru un numar de cel putin 22 doctoranzi

- cresterea competentelor de viitori cercetatori si facilitarea unei participari viitoare in programe de cercetare postdoctorala;

 

Domeniul de interventie:     1.5

 

Tip proiect :  National 

Locaţia proiectului:

 

· România

· Regiunile: Sud Vest Oltenia, Nord-Vest

· Judeţe: Dolj, Cluj

· Altele: Uniunea Europeană, ţările în care vor desfăşura doctoranzii mobilităţile.


Obiective orizontale ale POS DRU 

 

Egalitate de sanse:

 

Doctoranzii care participă în proiect au fost selectaţi printr-un sistem de selecţie unic, constând într-un examen prin care s-au testat cunoştinţele generale şi capacităţile intelectuale ale acestora, prin care sa nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, origine, categorie sociala, convingeri, orientare sexuala, varsta, boala cronica necontagioasa, infectare HIV. Pe parcursul derulării activităţilor din timpul pregătirii doctorale s-au respectat aceleaşi principii, asigurându-se egalitatea de şanse tuturor doctoranzilor prin participarea acestora la toate activităţile incluse în programul de pregătire individuală a fiecărui doctorand, prin accesul liber şi neîngrădit al tuturor doctoranzilor la baza materială a universităţii, prin antrenarea tuturor doctoranzilor la activităţi curiculare şi extracuriculare.

 Procesul de includere a doctoranzilor in alte echipe de cercetare va tine cont numai de domeniile si temele de cercetare ale acestora, libera intelegere dintre doctorand si directorul proiectului de cercetare fiind arbitrata de echipa de implementare a proiectului care va fi constientizata de managerul de proiect asupra tuturor aspectelor legate de respectarea egalitatii de sanse

 

Dezvoltare durabilă:

 

Activitatile proiectului vizeaza crearea unui mediu de cercetare la nivel inalt caracterizat prin interdisciplinaritate, diversitate culturala si mobilitate, care sa atraga, prin oportunitati de formare de nivel mondial, cercetatori valorosi si promovarea excelentei ca obiectiv principal al studiilor doctorale. Ocuparea unor poziţii înalte- deficitare în sistemul de cercetare românesc, dezvoltarea economică echilibrată şi echitabilă, accesul într-un sistem deschis, utilizarea resposabilă a resurselor naturale cu înalt nivel de protecţie a mediului, cooperarea internaţională care se va realiza atât prin mobilităţile prevăzute în proiect cât şi prin colucrarea ştiinţifică cu partenerii tradiţionali din Uniunea Europeană şi nu numai, sunt premise concrete de promovare a dezvoltării durabile globale.

 

Inovare şi TIC:

 

Scoala doctorala este un motor al dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere, stiindu-se faptul ca cea mai valoroasa achizitie este investitia in capitalul intangibil uman si social si ca factorii cheie sunt cunoasterea si creativitatea si care vor contribui la promovarea inovarii si societatii informationale, avandu-se in vedere ca acestia vor avea acces la biblioteci virtuale, softuri de prelucrare a rezultatelor 

cercetarii si soft educational. Proiectul isi propune dezvoltarea unei aplicatii informatice pentru conectarea la retele informatice si baze de date stiintifice fulltext.

 

Îmbătrânire activă:

 

Deşi proiectul are ca grup ţintă tinerii doctoranzi cu frecvenţă şi având în vedere tendinţa de scădere a mediei de vârstă a conducătorilor de doctorat, o mare parte a doctoranzilor lucrează în cadrul proiectului cu conducători de doctorat de vârste mai înaintate sau sunt colegi în echipele de cercetare cu persoane de vârste diferite; se promovează principiul "îmbătrânirii active", obiectiv orizontal care prezintă avantaje ca: combinarea competenţelor diferitelor grupe de vârstă, atitudini mai pozitive privind munca, impact pozitiv asupra tuturor angajaţilor în ceea ce priveşte relaţiile dintre generaţii, îmbunătăţirea cunoaşterii şi a atitudinilor faţa de colegi mai vârstnici.

 

Abordare transnaţională şi interregională:

 

Aspectele interregionale se vor realiza in special prin schimbul de informatii, experienta, rezultate si bune practici si prin dezvoltarea abordarilor complementare existente in cadrul parteneriatului.

Finantarea mobilitatii doctoranzilor contribuie la promovarea si sustinerea inovarii prin schimul de experinte atat intrerregionale cat si transnationale.

 Temele comune de cercetare, participarea la conferinte, congrese, vizite de studiu si stagii de cercetare ale doctoranzilor, finantate prin acest proiect, se constituie ca fundament al parteneriatelor la nivel European urmarindu-se astfel dezvoltarea resurselor umane si crearea unei piete a muncii inclusive, dezvoltarea programelor comune pentru promovarea ocuparii, dezvoltarea de noi metode pentru combaterea discriminarii si a inegalitatilor pe piata muncii, infiintarea de parteneriate pentru schimbul de experienta in ceea ce priveste adaptarea formarii profesionale la noile tehnologii si dezvoltarea studiilor transnationale.