Prezentare proiect

 

 

Obiectivul proiectului:

 

 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea formării viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Îmbunătăţirea participării la ciclul de studii universitare de doctorat în domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013 în domeniile de doctorat: Medicină, Biologie, Filologie, Informatică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Inginerie mecanică, Matematică

- Sprijinirea unui număr de 33 de doctoranzi în domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013

- Îmbunătăţirea mobilităţii academice în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat pentru un număr de 20 de doctoranzi în domeniile de doctorat enumerate mai sus.

 

 Domeniul major de intervenţie: 1.5

  

Tipul proiectului:

Naţional

  

Clasificarea domeniilor:

Urban

  

Locaţia proiectului:

· România

· Regiunile: Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia

· Judeţe: Dolj, Argeş

· Altele: Uniunea Europeană, ţările în care vor desfăşura doctoranzii mobilităţile.

 

 

 

 

Obiective orizontale ale POS DRU (descrieţi contribuţia proiectului la temele şi obiectivele orizontale):

 

Egalitate de şanse

Doctoranzii care participă în proiect au fost selectaţi printr-un sistem de selecţie unic, constând într-un examen prin care s-au testat cunoştinţele generale şi capacităţile intelectuale ale acestora, prin care nu s-a realizat nicio deosebire, excludere, resetricţie sau preferinţă, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, origine, categorie socială , convingeri, orientare sexuală, vârstă, boală cronică necontagionasă, infectare HIV.

Pe parcursul derulării activităţilor din timpul pregătirii doctorale s-au respectat aceleaşi principii, asigurându-se egalitatea de şanse tuturor doctoranzilor prin participarea acestora la toate activităţile incluse în programul de pregătire individuală a fiecărui doctorand, prin accesul liber şi neîngrădit al tuturor doctoranzilor la baza materială a universităţii, prin antrenarea tuturor doctoranzilor la activităţi curiculare şi extracuriculare.

Procesul de includere a doctoranzilor în echipele de cercetare a ţinut cont numai de domeniile şi temele de cercetare ale acestora, libera înţelegere dintre doctorand şi directorul proiectului de cercetare fiind arbitrată de echipa de implementare a proiectului care este conştientizată de managerul de proiect asupra tuturor aspectelor legate de respectarea egalităţii de şanse.

Regulamentele şi contractele individuale pe care trebuie să le respecte doctoranzii susţin prevederile specifice respectării egalităţii de şanse.

 

 

Dezvoltare durabilă

Activităţile proiectului urmăresc principiile dezvoltării durabile pe parcusul diverselor etape de implementare, astfel încât să se asigure protecţia mediului, resurselor şi a biodivesităţii, activităţile de cercetare desfăşurându-se în spaţii şi medii autorizate, sub supravegherea unor conducători cu experienţă, toate activităţile supunându-se vizelor comisiilor de avizare a lucrărilor de cercetare şi a vizei de respectare a normelor de etică în cercetare.

Pregătirea avansată prin doctorat, prin definiţie are în vedere toate domeniile fundamentale ale învăţării, respectiv a învăţa pentru a cunoaşte, pentru a acţiona, pentru a convieţui şi de a se înnoi pe sine şi societate, oferind o calitate mai bună a vieţii pentru toata lumea, atât pentru prezent cât şi pentru generaţiile viitoare.

Ocuparea unor poziţii înalte, deficitare în sistemul de cercetare românesc, dezvoltarea economică echilibrată şi echitabilă, accesul într-un sistem deschis, utilizarea resposabilă a resurselor naturale cu înalt nivel de protecţie a mediului, cooperarea internaţională care se va realiza atât prin mobilităţile prevăzute în proiect cât şi prin colucrarea ştiinţifică cu partenerii tradiţionali din Uniunea Europeană şi nu numai, sunt premise concrete de promovare a dezvoltării durabile globale.

 

 

Inovare şi TIC

În implementarea obiectivelor proiectului se acordă o atenţie sporită promovării şi abordării integrate a activităţilor inovatoare propuse, provocarea tehnologică fiind abordată ca o prioritate orizontală privind accesul tuturor doctoranzilor şi formatorilor acestora la societatea informaţională.

Proiectul, prin activitatea A1.4, şi-a propus crearea şi gestionarea unei baze de date a doctoranzilor şi a unui site care să conţină o secţiune de intranet, pe care doctoranzii o pot accesa pe bază de user şi parolă pentru consultarea planului de învăţământ, a programului orar, a oportunităţilor legate de mobilităţi, descarcarea unor materiale didactice, etc., în acest fel contribuind la dezvoltarea societăţii informaţionale, o societate în care informaţia şi TIC se utilizează la scara largă şi la costuri reduse.

Şcoala doctorală este un motor al dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, ştiindu-se faptul că cea mai valoroasă achiziţie este investiţia în capitalul intagibil uman şi social şi că factorii cheie sunt cunoaşterea şi creativitatea, factori care vor contribui la promovarea inovării şi societăţii informaţionale, avându-se în vedere că aceştia au acces la biblioteci virtuale, soft-uri de prelucrare a rezultatelor cercetării şi soft educaţional.

 

 

Îmbătrânire activă

Deşi proiectul are ca grup ţintă tinerii doctoranzi cu frecvenţă şi având în vedere tendinţa de scădere a mediei de vârstă a conducătorilor de doctorat, o mare parte a doctoranzilor lucrează în cadrul proiectului cu conducători de doctorat de vârste mai înaintate sau sunt colegi în echipele de cercetare cu persoane de vârste diferite; se promovează principiul "îmbătrânirii active", obiectiv orizontal care prezintă avantaje ca: combinarea competenţelor diferitelor grupe de vârstă, atitudini mai pozitive privind munca, impact pozitiv asupra tuturor angajaţilor în ceea ce priveşte relaţiile dintre generaţii, îmbunătăţirea cunoaşterii şi a atitudinilor faţa de colegi mai vârstnici.

 

 

Abordare transnaţională şi interregională

Aspectele transnaţionale şi interregionale se vor realiza în special prin schimbul de informaţii, experienţă, rezultate şi bune practici şi prin dezvoltarea abordărilor complementare existente în cadrul parteneriatelor încheiate până în prezent.

Finanţarea mobilităţii doctoranzilor contribuie la promovarea şi susţinerea inovării prin schimbul de experienţe privind activităţile inovatoare în ceea ce priveşte ocuparea, identificarea şi implementarea celor mai bune practici privind crearea unor locuri de muncă mai multe şi mai bune, consolidarea politicilor şi practicilor în ceea ce priveşte ocuparea şi dezvoltarea reţelelor la nivel european, precum şi consolidarea capacităţii organizaţiilor de a se implica activ în promovarea ocupării şi incluziunii sociale.

Temele comune de cercetare, participarea la conferinţe, congrese, vizite de studiu şi stagii de cercetare ale doctoranzilor, finanţate prin acest proiect, se constituie ca fundament al parteneriatelor la nivel European, urmărindu-se astfel dezvoltarea resurselor umane şi crearea unei pieţe a muncii inclusive, dezvoltarea programelor cumune pentru promovarea ocupării, dezvoltarea de noi metode pentru combaterea discriminării şi a inegalităţii pe piaţa muncii, înfiinţarea de parteneriate pentru schimbul de experienţă în ceea ce priveşte adaptarea formării profesionale la noile tehnologii şi dezvoltarea studiilor transnaţionale comparative.