Acasa Universitate Doctorate Rezumate teze

Rezumate teze doctorat

Pediatric sepsis diagnosis etiology evolution.pdf

Studiu clinic si morfologic al hipercresterii gingivale fibrotice.pdf

Clinical and morphological study of fibrotic gingival enlargement.pdf

 Posibilitati si limite in diagnosticul si tratamentul tumorilor nonepiteliale ale tubului digestiv(1).pdf

Possibilities and limits for diagnosis and treatment of nonepithelial tumours of digestive tract.pdf

Actualitati terapeutice in tratamentul cancerului rectal(1).pdf

Therapeutic updates in rectal cancer treatment.pdf

Evaluarea unor markeri biochimici in tumorile cerebrale.pdf

The evaluation of some biochemical markers in brain tumours.pdf

Rolul metodelor moderne imagistice in diagnosticul maselor adenopatice mediastinale.pdf

The role of modern imagistic methods in assessment of mediastinal lymph nodes.pdf

Posibilitati si limite ale bronhoscopiei interventionale in stenozele maligne traheale.pdf

Possibilities and limits of interventional bronchoscopy in malignant tracheal stenosis.pdf

Cercetari privind eficienta tratamentului cu antibiotice in parodontopatitele marginale cronice la pacientii cu diabet zaharat.pdf

Study regarding the efficiency of systemic antibiotherapy in patients with diabetes mellitus and chronic periodontitis.pdf

Studiu privind aportul terapiei fizical-balneare la pacientul cu patologie intricata cerebrovasculara si reumatismala degenerativa.pdf

Study on the contribution of physical balnear therapy on patients with pathology confounding cerebrovascular and degenerative rheumatic.pdf

Importanta markerilor moleculari tumorali in diagnosticul evaluarea progrnosticului si monitorizarea tratamentului si a evolutiei cancerelor capului si gatului.pdf

The importance of molecular tumor markers in the diagnosis prognostic assessment and treatment monitoring and of head and neck cancer evolution.pdf

Eficienta si siguranta aplicarii electrostimularii neuromusculare multicanal a membrelor inferioare la pacientii cu dizabilitate de cauza cardiaca.pdf

Efficiency and safety of lower limbs multichannel neuromuscular electrical stimulation in pacients with cardiac disability .pdf

Concepte clasice si moderne in etiopatogenia si terapeutica rinoragiei.pdf

Classical and modern approaches to the causes and treatment of epistaxis.pdf

Aspecte clinice si terapeutice in traumatismele nazo-sinusale.pdf

Clinical and therapeutical aspects in naso-sinusal traumas.pdf

Managementul insuficientei respiratorii acute de cauza faringo-laringiana.pdf

Management of acute respiratory distress of a pharyngeal and laryngeal causes.pdf

Noutati in diagnosticul si tratamentul acneei cronice hipertrofice.pdf

What's new in diagnosis and treatment of chronic and hypertrophic acnee.pdf

Lipozomi functionalizati_ Noi sisteme de vectorizare.pdf

Functionalized liposomes New systems for vectorization.pdf

Manifestari cutanate induse de focarul de infectie amigdaliana de etiologie streptococica.pdf

Cutaneous manifestations induced by streptococcal tonsillar focal infection.pdf

Realitati si perspective in diagnosticul precoce al cancerului bronhopulmonar in judetul Gorj.pdf

Realities and prespectives in early diagnosti of lung cancer in Gorj country.pdf

Rolul angiogenezei in progresia carcinoamelor scuamoase ale buzelor_studiu clinic, histopatologic si imunohistochimic.pdf

Angiogenesis role in lips squamous cell carcinoma progression_Clinical, histopathological and immunohistochemical study.pdf

Cercetari fizico_chimice asupra speciei Sambucus ebulus L.pdf

Physico_chemical research on Sambucus ebulus L species.pdf

Studii chimice asupra plantelor din specia Cirsium arvense.pdf

Chemical studies on plants of cirsium arvense species.pdf

Recuperarea pacientului cu polineuropatie periferica diabetica.pdf

Rehabilitation of patient with diabetic peripheal neuropathy.pdf

Carcinoamele extremitatii cefalice_Studiu histologic, imunohistochimic si clinic.pdf

Carcinomas of the cephalic extremitiy_Histological, clinical and immunohistochemical study.pdf

Studiu clinic, histopatologic si imunohistochimic in leziunile precanceroase eputeliale precursoare carcinomului spinocelular pe tegumentele fotoexpuse.pdf

Clinical, histopathological and immunohistochemical study of the epithelial precanceorus lesions precursor of the squamous cell carcinoma on photoexposed skin.pdf

Implicarea stressului oxidativ in patologia retiniana din sarcina complicata cu preeclampsie.pdf

Oxidative stress involvment in the retinal pathology in pregnancy complicates with preeclampsia.pdf

Terapia cu antipsihotice atipice in asistenta bolnavului schizofren.pdf

Therapy with atypical antipsychotic agents in schizophrenic patient care.pdf

Studiul histopatologic si imunohistochimic al steatozei hepatice din hepatitele cronice virale si steatoza non-alcoolica.pdf

The histopathological and immunohistochemical study of hepatic steatosis in viral chronic hepatites and non-alcoholic steatosis.pdf

Eficienţa activatorilor acetilcolinici în corectarea deficitului cognitiv din boala Alzheimer.pdf

Eficiency of acetylcholinic activators in correcting cognitive deficit in Alzheimer disease.pdf

Studiul modificarilor cardiofiziologice la pacientii cu ciroza hepatica nonalcoolica.pdf

The cardiophysiological changes study in nonalcoholic cirrothic patients.pdf

Eficienta tratamentului in astm la copil in raport cu poluarea atmosferica, microclimat si habitat.pdf

Treatment efficiency of children asthma in relation with atmospheric pollution, microclimate and habitat.pdf

Epidemiologia BPOC la pacientul nefumator.pdf

The epidemiology of COPD in the non-smoker.pdf

Aspecte clinico-epidemiologice ale evolutiei endemiei prin tuberculoza la nivelul sectorului 5 al municipiului Bucuresti, in perioada anilor 2007 -2011.pdf

Clinic - epidemiologic aspect BOF the tuberculosis endemic evolution in sector 5 of Bucharest municipality during 2007 - 2011.pdf

Actualitati in diagnosticul si tratamentul tumorilor cerebrale.pdf

Updates in diagnosis and treatment of cerebral tumours.pdf

Accidentele vasculare cerebrale in judetul Arges - studiu clinic, histologic si imunohistochimic.pdf

Cerebrovascular accidents in Arges County - clinical, histological and immunohistochemica study.pdf

Rolul comunicarii interpersonale in managementul si marketingul ingrijirilor de sanatate.pdf

The role of eWOM communication in health care management and marketing.pdf

Particularitati epidemiologice si clinico-evolutive ale dementelor.pdf

Epidemiologic and clinico-evolutive particularities of dementias.pdf

 Anemia de prematuritate - Eritropoietina versus transfuziile de masă eritrocitară.pdf

Anemia of prematurity-Erithropoietin versus red blood cell transfusions(1).pdf

Cercetări experimentale ale unor plante cu potențial hipoglicemiant(2).pdf

Experimental research of plants with potential hypoglycemic effect.pdf

Particularitatile infectie de tract urinar la nou nascut, sugar si copilul mic.pdf

Features of urinary tract infections at neonates, infants and toddlers.pdf

Masa ventriculului stang si debitul fistulei arterio-venoase ca factori de risc cardiovascular la pacientii cu boala cronica de rinichi stadiile 3-5D.pdf

Left ventricular mass index and arteriovenous fistula flow as cardiovascular risk factors in chronic kidney disease patients stages 3-5D.pdf

Particularitati ale tratamentului bronhodilatator la pacientii varstnici cu obstructie bronsica.pdf

Particularities of bronchodilatator treatment in elderly patients with bronchial obstruction.pdf

Evaluarea complexa a pacientilor politraumatizati in clinica ATI cu ajutorul scorurilor de severitate.pdf

Complex evaluation of polytrauma in intensive care with multiple severity scores.pdf

Implicarea genelor MMR (MSH2, MSH6, EXO1) in cancerul eso-gastric.pdf

The MMR genes (MSH2, MSH6, EXO1) implication in eso-gastric cancer.pdf

Implicarea polimorfismelor unor citokine in osteoartrita.pdf

Implication of some cytokines polymorphism in osteoarthritis.pdf

Comorbiditatile somatice in tulburarile afective majore.pdf

Somatic comorbidities in major affective disorders.pdf

Influenta factorilor de personalitate si a stresului asupra performantei academice la studentii medicinisti.pdf

The influence of the personality factors and stress on the academic performance of medical students.pdf

Rezonanta magnetica in selectarea pacientilor potentiali pentru tromboliza in cazul leziunilor ischemice cerebrale hiperacute in Kosova.pdf

Magnetic resonance imaging criteria for thrombolysis in hyperacute cerebral infarction in Kosova.pdf

Evaluarea post-embolizare a fibroamelor uterine.pdf

Post embolisation evaluation of uterine fibromas.pdf

Studiul angiogenezei in carcinoamele cu celule acinare ale glandelor salivare.pdf

Study of angiogenesis in acinar cells carcinomas of the salivary glands.pdf

IMPLICAREA POLIMORFISMELOR PRINCIPALELOR ENZIME ANTIOXIDANTE IN CANCERUL COLORECTAL.pdf

INVOLVEMENT OF MAIN POLYMORPHISMS OF ANTIOXIDANT ENZYMES IN COLORECTAL CANCER.pdf

Rolul polimorfismelor genetice în patologia pancreatica.pdf

The role of genetic polymorphisms in the pathology of the pancreas.pdf

Modificari morfologice induse de radioterapia neoadjuvanta in cancerul rectal.pdf

Morphological modifications induced by neoadjuvat radioterapy in rectal cancer.pdf

Complicatiile cronice la pacientii cu diabet zaharat tip 1.pdf

Chronic complications in patients with type 1 diabetes mellitus - epidemiological study.pdf

Factori de risc ai bolii cronice de rinichi diabetice.pdf

Risk factors of diabetic chronic kidney disease.pdf

Beneficiile asocierii tratamentului fizical in recuperarea deficitului functional al membrului inferior la copiii cu paralizie.pdf

Benefits of associated physical therapy used in the recovery of the functional deficiencies [___].pdf

Aspecte clinice ale evaluarii si recuperarii membrului superior spastic la copilul cu paralizie cerebrala infantila.pdf

Clinical and functional aspects of evaluation and rehabilitation of spastic upper limb in children with infantile cerebral palsy.pdf

Implicatiile activitatii fizice asupra riscului de aparitie si evolutiei deficitului cognitiv la varstnic.pdf

Effects of physical activity on the occurence and progression of cognitive impairment in elderly.pdf

Sinteza chimica si caracterizarea unor compoziti ai hidroxiapatitei.pdf

Chemical synthesis and characterization of some hydroxyapatite composites.pdf

Rolul dietei asupra patologiei digestive dintr-un anumit areal geografic - factorii de risc, apidemiologia principalelor afectiuni.pdf

The role of diet on digestive pathology in a particular geographical area - risc factors, epidemiology of main diseases.pdf

Cercetari asupra managementului terapeutic al migrenei.pdf

Research on therapeutic management of migraine.pdf

Actualitati clinice histologice si imunohistochimice in rinosinuzita cronica.pdf

Clinical, histological and immunohistochemical updates on chronic rhinosinusitis.pdf

Actualitati clinice, paraclinice si terapeutice in infectiile supurate acute faringiene.pdf

Clinical para-clinical and therapeutical actualities encuntered in acute suppurative pharyngeal infections.pdf

Studiul particularitatilor procesului nursing in cazul pacientilor cu diabet zaharat tip 2 .pdf

The study of the nursing process characteristics in the patients with type 2 diabetes mellitus.pdf

Concepte actuale privind utilizarea metodelor imagistice in detectarea leyiunilor carioase incipiente.pdf

Current concepts on the use of imaging methods in detection of early cariers lesions.pdf

Eficienta tomografiei computerizate cu doza redusa de iradiere in diagnosticul litiazei reno ureterale.pdf

The effectveness of low dose computed tomography in the diagnosis of urolithiasis.pdf

Iron oxide nanoparticles with polar shell properties and biological perspectives.pdf

Nanoparticule de oxid de fier cu invelis polar- proprietati si perspective biomedicale.pdf

Studiul afectiunilor parodontale la copii si adolescenti cu diabet zaharat.pdf

A study of periodontal disease in children and adolescents with tipe 1 diabetes.pdf

 HIV - AIDS infection in children with tuberculosis in Dolj county and neighboring counties.pdf

 Infectia HIV SIDA la copii cu tuberculoza din judetul Dolj si judetele limitrofe.pdf

Eficienta asocierii probioticelor in tratamentul etiopatogenic al enterocolitei acute la sugar si copilul mic.pdf

Efficiency of probiotics association in the etiopathogenic tratment of acute enterocolitis in infants and toddlers.pdf

Kinetoprofilaxia secundara in abordarea dislipidemiei si a riscului cardiovascular implicit.pdf

Secondary kineto-prophylaxis in approaching dyslipidemia and its implicit cardiovasculary risk.pdf

Studiu privind eficienta endoscopiei digestive superioare in screeningul esofagului Barett.pdf

Study regarding the efficiency of endoscopic screening of barrett esophagus.pdf

Studiul clinico-epidemiologic si imunologic al bolilor inflamatorii intestinale.pdf

Clinical, epidemiological and immunology study of inflammatory bowel diseases.pdf

Testiculul necoborat la copil Aspecte clinico-terapeutice.pdf

Undescended testicle in child Clinical and therapeutic aspects.pdf

Algoritm de diagnostic si tratament in pancreatitele acute de etiologie biliara.pdf

Algorithm for diagnosis and treatment of biliary etiology of acute pancreatitis.pdf

Algoritm de diagnostic si tratament in fracturile diafizare de tibie, studiu clinic si experimental.pdf

Diagnostic and treatment algorithm of tibial shaft fractures, clinical and experimental study.pdf

Algoritm imagistic de depistare a tumorilor mamare.pdf

IMPLICAŢII CLINICE, COLPOSCOPICE, ECOGRAFICE ŞI IMUNOHISTOHORMONALE ÎN ECTROPIONUL CONGENITAL AL COLULUI UTERIN.pdf

Clinical, colposcopic, ultrasonographic and immunohistohormonal implications in concenital cervical ectropion.pdf

 Aspecte particulare epidemiologice ale tuberculozei la copii in regiunea Oltenia si forme de rezistenta la terapia specifica.pdf

Epidemiological aspects of tuberculosis in children in the Oltenia region and type of resistance to specific therapy.pdf

Posibilitati si limite in diagnosticul si tratamentul herniilor diafragmatice congenitale.pdf

Possibilities and limits in the diagnosis and treatment of congenital diaphragmatic hernias.pdf

Politraumatismele cu interesarea lezionala a aparatului locomotor, aspecte clinice si terapeutice.pdf

Polytrauma with injuries to the musculo-skeletal system, clinical and therapeutical aspects.pdf

Imaging algorithm screening breast tumors executive summary.pdf

Studiul remodelarii tesutului miocardic sub influenta fenomenului de imbatranire.pdf

Study of myocardial tissue remodeling under the influence of the aging process.pdf

Contributii la studiul profilului clinico-morfologic al tuberculozei osteoarticulare si a tesuturilor moi.pdf

Contributions to the study of clinical and morpohological profile of osteoraticular tuberculosis and soft tissues.pdf

Studiul clinico morfologic al adenopatiilor de etiologie tuberculoasa.pdf

Clinical and morphological study of lymphadenopathy of tuberculous etiology.pdf

Calitate si management in profilaxia secundara a suferintelor psihiatrice majore.pdf

Quality and management in secondary prevention suffering major psychiatric.pdf

Angiogenesis and lymphangiogenesis in oral squamous carcinomas A histopathological and immunohistochemical study.pdf

Particularitati clinico-terapeutice si neurobiologice ale depresiei in climatul subalpin.pdf

Clinical, therapeutical and neurobiological particularities of depression in subalpine climate.pdf

Probleme de diagnostic si tratament in tumorile intestinului subtire.pdf

The diagnosis and therapeutic problems in the small bowel tumors.pdf

Factori de risc ergonomici implicati in patologia lombara.pdf

Ergonomic risk factors involved in lumbar spine pathology.pdf

Intubatia dificila in patologia ORL videolaringoscopia _ medofa alternativa in managementul avansat al permeabilitatii caii aeriene.pdf

Difficult intubation in ent pathology videolaryngoscopy_alternative method in advanced management in permeability of the upper airway.pdf

Evolutia morbitidatii intraspitalicesti prin tulburari psihiatrice majore in corelatie cu caracteristicile pacientilor.pdf

The evolution of hostpital morbidity by major psychiatric disorders in correlation with patients' characteristics.pdf

rolul examenului radio-imagistic in diagnosticul si bilantul determinarilor osoase in hemopatiile maligne.pdf

Role of radio-imaging examination in diagnosis and evaluation of bone determination in malignant hemopathies.pdf

Strategii terapeutice farmacologice si non-farmacologice in fibrilatia atriala(1).pdf

Therapeutic, pharmacologic and nonpharmacologic strategies in atrial fibrilation.pdf

Aportul diagnostic al metodelor imagistice si morfopatologice in tumorile pancreatice.pdf

Contribution to the pancreatic tumors diagnose by imaging and morpohopatology methods.pdf

Implicarea mediatorilor inflamatori din patologia parodontala in sarcina cu risc de nastere prematura.pdf

Involvement of inflammatory mediators in the periodontal pathology during pregnancy with risk for premature delivery.pdf

Impactul metodelor contraceptive asupra fertilitatii feminine.pdf

Impact of contraceptive methods on female fertility.pdf

Colpoligamentosuspensia trasnsvaginala cu materiale aloplastice de implant in tratamentul prolapsului genital feminin.pdf

Transvaginal colpo ligament suspension with alloplastic implant materials in the treatment of female genital prolapse.pdf

Metode si modele computationale in anatomia patologica.pdf

Computational methods and models in pathology .pdf

Tratamentul personalizat al cancerului.pdf

The personalized treatment of cancer.pdf

Studiul clinic si experimental al excitabilitatii sistemului nervos periferic in patologia nervoasa.pdf

A clinical and experimental study on the peripheral nervous system's excitability in nervous pathology.pdf

Studiul factorilor predictivi anatomo-lezionali ai restenozei in stentul coronarian.pdf

Study of anatomic and lesion related predictive factors of in stent restenosis.pdf

Studiul hipertensiunii arteriale si al factorilor sai de risc pentru bolile cardiovasculare la un lot de pacienti din zona Kosovo.pdf

Study of arterial hypertension and associated risk factors for cardiovascular diseases in a segment of pacients from Kosovo region.pdf

Utilitatea tehnicilor de diagnostic citogenetic (clasic si molecular) in diagnosticul pre si postnatal.pdf

Utility of classical and molecular cytogenetic techniques in pre and postnatal diagnosis.pdf

Cercetari privind elaborarea unui sistem de testare moleculara pentru evaluarea morbiditatii sarcinii.pdf

Research on developing a molecular testing system to evaluate pregnancy morbidity.pdf

Studiul clinic, histopatologic, imunohistochimic si genetic al carcinoamelor de pleoapa.pdf

Clinical, histopathological, immunohistochemical and genetic study of the eyelid carcinoma.pdf

Algoritm de diagnostic si tratament in neoplasmul esofagian.pdf

Diagnostic and therapeutic algorithm in esophageal neoplasm.pdf

 Evaluarea angiogenezei la pacientii cu cancer colorectal pe baza endomicroscopiei confocale laser (CLE) ex vivo - in vivo si a tehnicilor imunohistochimice.pdf

Evaluation of angiogenesis in human colorectal carcinoma by using ex vivo - in vivo confocal laser endomicroscopy (CLE) and immunohistochemistry.pdf

Studiul markerilor proangiogenici implicati in progresia carcinoamelor scuamoase linguale.pdf

Study of the proangiogenic markers involved in the progression of the tongue squamous carcinoma.pdf

Anticorpii anti-HLA in transplantul de organe.pdf

Anti-HLA antibody in solid organ transplantation .pdf

Studiu clinic, paraclinic, histologic si imunohistochimic al evolutiei hepatitelor cronice postvirale dupa tratamentul antiviral.pdf

Clinical paraclinical histological and immunohistochemical study on the evolution of postviral chronic hepatites afret the antiviral treatment.pdf

Studiul morfologic al procesului de tranzitie epitelio-mezenchimala in carcinoamele scoamoase linguale.pdf

The morphological study of the epithelial - mesenchymal transition process in the squamous cell carcinoma of the tongue.pdf

Contributii la studiul prepararii unor complecsi de incluziune capsaicina - ciclodetrina si includerea in forme farmaceutice semisolide.pdf

Constibutions to the preparation of capsaicin-cyclodextrin inclusion complexes and their inclusion into semisolid pharmaceutical forms.pdf

Corelatii etio-patogenice si clinico - imagistice in aprecierea prognosticului in pancreatita acuta.pdf

Ethiopathogenic and clinical-imaging correlations in the assessment of prognosis in acute pancreatitits.pdf

Evaluarea translationala a expresiei celulelor stem canceroase la pacientii cu cancer colorectal.pdf

Translational assessment of putative cancer stem cells expression in colorectal cancer patients.pdf

Hepatita cronica virala C_Profi imunologic si corelatii cu raspunsul la tratament.pdf

Chronic viral hepatitis C_Immunological profile and correlations with tratment response.pdf

Nasterea prematura_Consideratii actuale etiopatogenice de conduita la nastere si postpartum ale fetilor prematuri.pdf

Current etiopathogenic considerations of conduct at birth and postpartum for premature foetuses.pdf

Tulburarile mictionale determinate de modificarile staticii pelvine la femei.pdf

Urinary disorders resulting from changes of the pelvic statics in women.pdf

Factori de influenta asurpa duratei de supravietuire in cancerul colorectal.pdf

Factors influencing survival time in colorectal cancer.pdf

Tehnici ultrasonografice si endoscopice minim invazive in tratamentul paleativ al cancerului de pancreas.pdf

Minimally invasive endoscopic ultrasound as palliative therapy of pancreatic cancer.pdf

Implicatia prognostica a VEGFR1 si VEGFR2 in cancerul pancreatic.pdf

The prognostic implication of VEGFR 1 and VEGFR2 in pancreatic cancer.pdf

Nanoparticule de oxid de fier cu invelis de acid citric proprietati si studii pe modele experimentale.pdf

Iron oxide nanoparticles with citric acid coating properties and studies on experimental models.pdf

Analiza cromatografica a clopidogrelului Studii farmacocinetice.pdf

Chromatographic analysis of clopidogrel_Pharmacokinetic studies.pdf

Modalitati de evaluare a afectarii cutanate in bolile conjunctivo_vasculare imun mediate.pdf

Cutaneous assessment methods in imune mediated conjunctive vascular diseases.pdf

Aspecte etice in gastroenterologie si endoscopia digestiva.pdf

Ethical aspects in gastroenterology and digestive endoscopy.pdf

Studiul comparativ privind evolutia si prognosticul pacientilor cu cardiomiopatie dilatativa ischemica versus nonischemica.pdf

Comparative study on the evolution and diseases of patient prognosis with dilated cardiomyopathy versus nonischemic.pdf

Locul osteosintezei metalice in fracturile deschise de gamba.pdf

The place of metal osteosynthesis in open leg fractures.pdf

Studii privind sinteza si caracterizarea fizico_chimica a unui compozit hidroxiapatita_ciprofloxacina cu aplicatii in terapia osoasa.pdf

Studies on synthesis and physico_chemical characterization of a hydroxyapatite_ciprofloxacin composite with bone therapy applications.pdf

Sinteza caracterizarea fizico-chimica si investigarea unor compusi cu proprietati de cristale lichide nematice si smectice.pdf

Synthesis physico-chemical characterization and investigation of some compounds with nematic and smectic liquid crystal properties.pdf

Conduita actuala la nastere si postpartum a fetilor hipotrofici in relatie cu etiopatogenia RCIU.pdf

Current birth and postpartum conduct of hypotrophic fetuses related to RCIU etiopathogeniy.pdf

Rolul ecografiei in perioada a doua a travaliului.pdf

The role of transperineal ultrasound in the second stage of labor.pdf

Cardiotocografia fetala integrata in evaluarea antenatala in diagnosticul suferintei fetale acute.PDF

Fetal cardiotocography integrated in antenatal evaluation in the diagnosis of acute fetal hypoxia.PDF

Implicarea polimorfismelor genelor KDR iNOS si p53 in avortul recurent.pdf

Involvement of KDR iNOS and p53 gene polymorphisms in recurrent miscarriage.pdf

Evaluarea moleculara a tulburarilor globale de dezvoltare si a deficitului intelectual.pdf

Molecular assessment in global developmental delay and intellectual disability.pdf

Studiul_osteoporozei_prin_utilizarea_biomarkerilor.PDF

Study of osteoporosis by using of biomarkers.PDF

Hipercresterea gingivala de cauza locala_studiu clinic, histologic si imunohistochimic.pdf

Gingival overgrowth of local causes_Clinica, histological and immunohistochemically study.pdf

CORELAREA FACTORILOR DE MEDIU CU CANCERELE DIGESTIVE.PDF

CORRELATING ENVIRONMENTAL FACTORS WITH DIGESTIVE CANCERS.PDF

Studiul clinic, histologic si imunohistochimic al modificarilor parodontale la purtatorii de proteze dentare fixe si mobilizabile.pdf

The clinical, histological and immunohistochemical study of periodontal changes in fixed and movable dental prostheses wearers.pdf

Principii actuale diagnostice si terapeutice in tumorile maligne laringiene.pdf

Current diagnostic and therapeutic principles in the treatment of malignant laryngeal tumors.pdf

Studiul clinic, histologic si imunohistochimic al modificarilor parodontale si dentinare la pacientii cu parodontopatie severa.pdf

Clinical, histological and immunohistochemical study of periodontal and dentinal changes in patients with severe periodontitis.pdf

Studiul clinic si biologic asupra eficientei tratamentului antiinflamator in rinita alergica.pdf

Clinical and biological study on the efficiency of antiinflammatory tratment in allergic rhinitis.pdf

Tratamentul obezitatii la copil si adolescent.pdf

Obesity treatment in children and adolescents.pdf

Markeri ai insulinorezistentei in boala renala diabetica in diabetul zaharat tip 1.pdf

Insulin resistance markers in diabetic kidney disease in type 1 diabetes mellitus.pdf

Corelatii clinico-paraclinice in polinerutopatia diabetica senzitivo-motorie.pdf

Clinical and paraclinical correlations in diabetic distal symmetric polineuropathy.pdf

ASPECTE MACROSCOPICE MICROSCOPICE SI IMUNOHISTOCHIMICE ALE ENCEFALULUI LA PACIENTII TRAUMATIZATI SI EXAMINATI.pdf

Macroscopic, microscopic and immunohistochemical aspects of encephalon in trauma patients examined by forensic medicine.pdf

Evaluarea preoperatorie a sistemului venos port hepatic prin computer tomografie.pdf

Computer tomography preoperative assessment of the portal venous system.pdf

Abordarea wheezingului in practica pediatrica a cabinetului medicului de familie.pdf

The approach of wheezing in pediatric practice of family doctor.pdf

Studiu privind terapia durerii postoperatorii in chirurgia majora abdominala.pdf

Study concerning the postoperative pain therapy in the major abdominal surgery.pdf

Studiul neuropsihic si cardiovascular la un lot de muncitori in siguranta circulatiei.pdf

Neuropsychiatric and cardiovascular study in a group of workers in traffic safety.pdf

Efectele propofolului asupra balantei redox la pacientii chirurgicali in perioada perioperatorie.pdf

Effects of propofol on redox balance in surgical patients in perioperative period.pdf

Rolul tranzitiei epitelio mezenchimale in carcinogeneza tiroidiana.pdf

The role of epitheliomesenchymal transition in thyroid carcinogenesis.pdf

Modele matematice privind morbiditatea profesionala prin tulburari de statica vertebrala.pdf

Mathematical models regarding the occupational morbidity by static disorders of the spine.pdf

Aspecte epidemiologice ale îmbolnăvirilor prin tuberculoză la grupe populaţionale defavorizate in judetul Dolj in perioada 2006-2011.pdf

Epidemiological aspects of tuberculosis disease in disadvantaged populationgroups in Dolj county in the period 2006-2011.pdf

Disfunctia renala in boala cronica hepatica.pdf

Renal dysfunction in chronic kidney disease.pdf

Importanta glicemiei la o ora in cadrul testului de toleranta la glucoza orala in evaluarea insulinosecretiei si a insulinorezistentei.pdf

The importance of 1 hour glucose during the oral glucose tolerance test in the evaluation of insulin secretion and insulin_resistance.pdf

Consideratii privind stresul si modificarile neuropshicice in afectiunile hepatice cronice de etiologie virala.pdf

Considerations regarding stress and neuropsychiatric changes in patients with chronic viral liver diseases.pdf

Polimorfisme genetice asociate genelor NOD 2 si ATG5 si riscul de cancer gastric(1).pdf

Genetic polymorphisms asociated to NOD2 and ATG5 genes and the risk of gastric cancer.pdf

Particularitati clinico-evolutive si terapeutice ale tulburarilor depresive in ambulatoriul de specialitate.pdf

Clinical and evolutionary pecularities of depressive disorder in psychiatric outpatients.pdf

Aspecte terapeutice si evolutive in schizofrenie.pdf

Therapeutic and evolutive aspects in schizophrenia.pdf

Implicatiile factorilor de crestere in hiperplazia pseudoepiteliomatoasa de la nivelul cavitatii orale.pdf

Implication of growth factors in pseudoepitheliomatous hyperplasia of the oral cavity.pdf

Rolul tranzitiei epitelio-mezenchimale in carcinoamele uroteliale.pdf

Epithelial-mesenchimal transition role in bladder urothelial carcinoma.pdf

Studiul actiunii unor compusi citotoxici pe celule tumorale prin utilizarea de modele matematice.pdf

The study of the action of cytotoxic compounds on tumor cells using mathematical models.pdf

Factori de prognostic in vindecarea ulcerului venos.pdf

Prognostic factors in venous ulcer healing.pdf

Studiul histologic si imunohistochimic al implicarii unor medicamente in dezvoltarea cresterii gingivale.PDF

Histological and immunohistochemical study of the role played by some drugs in the development of gum overgrowth.PDF

Tratamentul chirurgical in cancerul mamar.pdf

Surgical treatment of breast cancer.pdf

Contributii la studiul histologic imunohistochimic si clinic al parodontitelor apicale cronice(1).pdf

Contribution to the histological clinical and immunohistochemical study of chronic apical periodontites(2).pdf

Cancerul tiroidian Aspecte clinice histologice si imunohistochimice.pdf

Thyroid cancer - clinical histologic and immunohistochemical aspects.pdf

Evaluarea clinica etiologica si imagistica a afectarii entezale in artrita reactiva.pdf

Clinical etiologic and imaging evaluation of the enthesal involvement in reactive arthritis patients.pdf

Cancerul de rect Aspecte clinice histopatologice moleculare de prognostic in rezectiile chirurgicale cu viza radicala.pdf

Rectal cancer Clinical histopathological molecular prognosis aspects in surgical resection with curative visa.pdf

Aspecte clinice histologice si imunohistochimice ale leziunilor parodontale la pacientii cu diabet zaharat si parodontopatii marginale cronice.pdf

Clinical histological and immunohistochemical aspect of periodontal lesiona at pacients with diabetes and chro.pdf

IMPLICAREA BACTERIEI HELICOBACTER PYLORI ÎN PATOLOGIA GASTRO-DUODENALA.pdf

Implications of helicobacter pylori bacteria in gastric pathology.pdf

Profilul imunologic al pacientilor cu poliartrita reumatoida precoce si evaluarea raspunsului la tratament(1).pdf

Immunological profile of patients with early rheumatoid arthritis and treatment response assessment.pdf

Interrelatii neuro-neoplazice in adenocarcinomul colorectal.pdf

Neuro-neoplastic interrelationships in colorectal adenocarcinoma.pdf

Investigarea rolului factorilor de crestere si a celulelor stem mezenchimale in tratamentul cancerului cerebral.pdf

Investigating the role of growth factors and mesenchymal stem cells in the tratment of brain cancer.pdf

Terapia moleculara a glioblastomului prin inhibarea selectiva a receptorilor

tirozinkinazici.pdf

Molecular therapy in glioblastoma by selective tyrosine kinase receptor inhibitor.pdf

Studiul histopatologic si imunohistochimic al invazivitatii locale in ameloblastoamele oaselor maxilare.pdf

The histopathological and immunohistochemical study of the local invasion in maxillary bone ameloblastoma.pdf

Autofagia in cancerul colorectal.pdf

Autophagy in colorectal cancer.pdf

Implicarea autofagiei in tuberculoza.pdf

Autophagy involvment in tuberculosis.pdf

Rolul bronhoscopiei in cancerul bronhopulmonar.pdf

The role of bronhoscopy in the diagnosis of lung cancer.pdf

Studiul clinic histologic si imunohistochimic al carcinoamelor colorectale.pdf

Clinical histological and immunohistochemical study of colorectal carcinomas.pdf

Modificari electroretinografice in patologia oftalmologica rez(1).pdf

Electroretinographic changes in ophthalmologic pathology.pdf

Tehnici actuale pentru diagnosticul si aprecierea prognosticului carcinomului hepatocelular primitiv rez.pdf

Current methods for the diagnosis and prognosis of hepatocellular carcinoma.pdf

Rolul tranzitiei epitelio-mezenchimale in progresia carcinoamelor endometriale(1).pdf

The role of epithelio-mesenchzmal transition in the progression of endometrial carcinomas.pdf

Cercetari fizico-chimice si farmacologice asupra unor compusi ai borului cu glucide.pdf

Physico-chemical and pharmacological research on sugar boron compounds.pdf

Metode neinvazive de evaluare a fibrozei hepatice in boala hepatica cronica de etiologie virala.pdf

Hepatic fibrosis in chronic hepatic disease of viral etiology.pdf

Aportul diagnostic al videocapsulei endoscopice in corelatie cu aplicatiile software in patologia intestinului subtire.pdf

Diagnostic role of wireless capsule endoscopy in correlation with software applications in the pathology of the small bowel.pdf

Osteosinteza DHS in fracturile trohanteriene Studiu biomecanic si perspective de ameliorare tehnica.pdf

DHS osteosynthesis in trochanteric fractures Biomechanical study and prospects for technical improvment.pdf

Evolutia PSA la pacientii cu cancer prostatic localizat tratati prin brahiterapie prostatica.pdf

PSA evolution in patients with localiyed prostate cancer treated by prostatic brachytherapy.pdf

Markeri de evaluare a stresului postoperator(1).pdf

Markers of postoperative stress assessment.pdf

Artimiile cardiace la tineri_valoarea determinarii unor biomarkeri de stres oxidativ a polimorfismelor genetice si a riscului disfunctiei endoteliale precoce(1).pdf

Cardiac arrhythmias in young people_the value of oxidative stress biomarkers genetic polymorphisms and early endothelial dysfunction risk.pdf

Studiul clinico_statistic histologic imunohistochimic si al aprecierii capacitatii de munca la pacientii cu hepatite cronice virale.pdf

Clinical statistical histologial immunohistochemical and work capacity evaluation study of patients with viral chronic hepatitis.pdf

Autofagia celulara_tinta tratament a procesului de imbatranire.pdf

Cellular autophagy_treatment target for the aginf process.pdf

Efectele neuroprotective ale restrictiei calorice asupra parametrilor biochimici si recuperarii functionale dupa un accident vascular.pdf

The neuroprotective effects of calorie restriction on biochemical and functional restoration after stroke.pdf

Implicatiile inflamatiei si remodelarea celulelor enterice gliale in cancerul colorectal.pdf

Implications of inflammation and remodeling of the enteric glial cells in colorectal cancer.pdf

Promontofixarea robotica asistata laparoscopic optiune terapeutica in tratamentul prolapsului organelor pelvine.pdf

Robotic assisted laparoscopic promontofixation as a therapeutical option for the treatment of pelvic organ prolapse.pdf

Studiul parametrilor clinico morfologici si al markerilor imunohistochimici cu implicatii tumorigenice prognostice si terapeutice in melanomul malign cutanat.pdf

Study of clinical morphological parameters and immunohistochemical markers with tumourigenic prognostic and therapeutic implications in cutaneous malignant melanoma.pdf

Studiul efectului terapiei tintite molecular in gliomul uman de grad inalt prin multiple modalitati in vitro.pdf

The study of the effect of molecular targeted therapy in human high grade glioma using multiple in vitro methods.pdf

Farmacogenetica si implicarea polimorfismelor genetice in raspunsul la terapia cu interferon si ribavirina la pacientii cu hepatita virala C(1).pdf

Pharmacogenetics and the application of single nucleotide polymorphisms in response to pegylated interferon and ribavirin therapy in patients with chronic hepatitis C.pdf

Factori prognostici in leziunile precursoare si carcinoamele scuamoase cutanate Studiu clinico epidemiologic histopatologic si imunohistochimic.pdf

Prognostic factors in precursors lesion and cutaneous squamous cell carcinoma Clinico epidemiological histopathological and immunohistochemical study.pdf

Algoritmul diagnostic si terapeutic in hemoragiile digestive superioare.pdf

Diagnosis and therapeutic algorithm of upper gastrointestinal bleeding.pdf

Aspecte diagnostice histopatologice si imunohistochimice in limfomul difuz cu celula mare B.pdf

Diagnostic hystopathological and immunohistochemical aspects in diffuse large B cell lymphoma.pdf

Eficienta diagnostica a explorarilor paraclinice in pancreatita acuta.pdf

Diagnostic efficiency of paraclinical exloration in acute pancreatitis.pdf

Afectarea cardiovasculara in ciroza hepatica.pdf

Cardiovascular changes in hepatic cirrhosis.pdf

Hemoragiile digestive superioare non variceale factori care influenteaza evolutia cu referire speciala la rolul Helicobacter Pylori.pdf

Non variceal upper digestive bleeding factors that influence evolution with particulare referente to the role of Helicobacter Pylori.pdf

Rolul metabolismului glucidic in aparitia carcinomului hepatocelular la pacientii cu boala hepatica.pdf

The assessment of glucidic metabolism in patients with known licer sisease with progression to hepatocellular carcinoma.pdf

Rolul polimorfismului unor gene microARN in patogeneza cancerului gastric(1).pdf

The role of micro RNA polymorphisms in gastric cancer pathogenesis(1).pdf

Valoarea diagnostica a ultrasonografiei de glande salivare in context clinico paraclinic la pacientii cu sindrom Sjogren.pdf

Diagnostic value of salivary gland ultrasonography in relation to the clinical and biological profile of sindrom Sjogren parients.pdf

Evaluation of microcirculation by nailfold videocapilaroscopy in patients with rheumatoid arthritis.pdf

Studiul factorilor de prognostic in carcinoamele scuamoase.pdf

Prognostic factors study in laryngeal squamous cell carcinom.pdf

Contributii la studiul profilului clinco-morfologic al tuberculozei osteoarticulare(2).pdf

Contributions to the study of clinical - morphological profile of osteoarticular tuberculosis.pdf

Potentialul malign al patologiei endometriale in pre si post menopauza.pdf

The malign potential of endometrial pathology in pre and post menopause.pdf

Studii privind sinteza si activitatea biologica a unor noi derivati de 1,4-naftochinona.pdf

Studies concerning the synthesis and biological activity of new 1,4 naphthoquinone derivatives.pdf

Diagnosticul prenatal al anomaliilor structurale majore ale sistemului nervos central.pdf

Prenatal diagnosis of major structural anomalies of the central nervous system.pdf

Diagnosticul ecografic prenatal in anomaliile fetale Abordul interdisciplinar si importanta autopsiei perinatale.pdf

Prenatal ultrasound diagnosis in fetal anomalies Interdisciplinary approach and the importance of perinatal autopsy.pdf

Consideratii epidemiologice si clinice ale tuberculozei extrarespiratorii in contextul actual al evolutiei endemiei tuberculoase din judetul Dolj.pdf

Epidemiological and clinical considerations of extrarespiratory tuberculosis in the actual context of tuberculosis endemy evolution in Dolj county.pdf

Evaluarea ecografica a cordului fetal in primul trimestru de sarcina Progres realitati controverse(1).pdf 

First trimester sonographic assessment of the fetal heart Achievements realities and controversies.pdf

Colecistectormia laparoscopica Dificultati Incidente si Accidente.pdf

Laparoscopic cholecystectomy Dificulties Incidents Accidents 2.pdf

Relatia dintre anxietate si strategiile de coping la studentii din invatamantul medical superior romanesc si comparatia cu populatia generala.pdf

Relationship between anxiety and coping strategies for students in romanian medical academic education system and comparison with the general population.pdf

Hemostaza in injuria renala acuta si in boala cronica de rinichi.pdf

Hemostasis in acute kidney injury and chronic kidney disease.pdf

Formularea si caracterizarea fizico chimica a unor nanoparticule polimerice pentru cedarea locala in afectiunile ortopedice.pdf

The formulation and physicochemical caracterization of polymeric nanoparicles for local drug delivery in orthopedic disorders.pdf

Consideratii clinico-epidemiologice asupra vasculitelor sistemice cu determinari pulmonare.pdf

Clinical-epidemiological considerations on systemic vasculitis with pulmonary determinations.pdf

Evaluarea si monitorizarea evolutiei sub tratament a cazurilor de tuberculoza multidrog rezistenta in Romania.pdf

Assessment and monitoring progress in the treatment of multidrug resistant tuberculosis cases in Romaniaun.pdf

Actualitati clinice histologice si terapeutice in cancerul de hipofaringe.pdf

Clinical histological and therapeutic novelties in hypopharyngeal cancer.pdf

Studiul proceselor inflamatorii si metabolice la un lor de pacienti cu deficit cognitiv.pdf

Study of inflammatory and metabolic processes in a group of patients with cognitive impairment.pdf

Particularitati clinicopatologice si de prognostic in cancerul colorectal.pdf

Clinical pathological and prognostic factors in colorectal cancer.pdf

Indicele de adipozitate viscerala un potential marker al riscului cardio-metabolic.pdf

The visceral adiposity index a potential marker of cardiovascular risk.pdf

Modificarile hematologice din insuficienta cardiaca.pdf

Hematological changes in heart failure.pdf

Valoarea predictiva a factorilor de risc uzuali in aparitia accidentelor coronariene acute.pdf

The predictive value of frequent risk factors in the occurence of acute coronary events.pdf

Aportul proteic pentru recuperarea nutritionala a prematurului cu greutate mica si foarte mica la nastere in perioada neonatala.pdf

Protein intake nutritional recovery of preterm low weight and very low birth neonatal period.pdf

Evaluarea prognosticului pe termen scurt si mediu a pacientilor cu edem pulmonar acut cadriogen 2.pdf

Short and medium term prognosis in cardiogenic acute pulmonary edema.pdf

Factori de prognostic precoce si de etapa in cancerul colorectal avansat locoregional.pdf

Early prognostic factors and phase prognostic factors in locally advanced colorectal cancer.pdf

Efectele utilizarii beta-blocantelor la pacientii cu ciroza hepatica.pdf

Effects of beta-blockers use in patients with hepatic cirrhosis.pdf

Contributii la studiul modificarilor pulpei dentare in trauma ocluzala(1).pdf

Contributions to the study of dental pulp modifications in occlusal trauma.pdf

Contributii la studiul modificarilor parodontiului marginal in trauma ocluzala(1).pdf

Contributions to the study of marginal periodontum modifications in occlusal trauma.pdf

Alterari ale hemostazei in accidentul vascular cerebral ischemic.pdf

Abnormalities of haemostasis in ischemic stroke_pdf (1).pdf

Cercetari privind identificarea din surse naturale sinteza si caracterizarea fizico-chimica a unor noi compusi bioactivi ai borului.pdf

Study regarding the identification from natural sources synthesis and physico-chemical caracterization of new bioactive boron containing compounds.pdf

Contributii la evidentierea posibilelor cai patogenice comune ale asocierii boala parodontala - hepatita cronica C.pdf

Contributions to the possible common pathogenic pathways of the periodontal disease chronic hepatitis C association.pdf

Evaluarea parametrilor cardiovasculari la sportivi de performanta.pdf

Evaluation of cardiovascular parameters in highly trained athletes.pdf

Studiul diabetului zaharat si al riscului cardio-metabolic la populatia din Romania.pdf

The study od diabetes and cardiometabolic risk in Romanian population.pdf

Importanta angiogenezei tumorale in diagnosticul si terapia tumorilor cerebrale.pdf

The importance of tumor angiogenesis in cerebral tumor diagnosis and therapy.pdf

Influenta inhibarii receptorilor tirozinkinazici si a cailor de semnalizare asupra apoptozei celulare in tumorile cerebrale.pdf

 Influence of tyrosine kinase receptor and signaling pathways inhibition on cellular apoptosis in brain tumors.pdf

Studiu reactiei inflamatorii la pacientii cu AVC ischemice.pdf

Study of inflamatory reaction in ischemic strokes patients.pdf

Aspecte etiopatogenice in uzura dentara.pdf

Etiopathogenic aspects in dental wear.pdf

Importanta studiului histologic si imunohistochimic in aprecierea evolutiei morfologice a integrarii tisulare a implantelor dentare.pdf

Importance of the histological and immunohistochemical study in assesing the morphological evolution of tisular integration of dental implants.pdf

Rolul factorilor de crestere in progresia carcinoamelor bazocelulare.pdf

The role of growth factors in progression of basal cell carcinomas.pdf

Rolul factorilor de crestere si de proliferare in progresia carcinoamelor seroase si mucinoase ovariene.pdf

The role of growth and proliferation factors in progress of serous and mucinous ovarian carcinomas.pdf

Studiu privind antibiorezistenta microorganismelor implicate in producerea infectiilor asociate aistentei medicale spitalicesti.pdf

Study on antibioresistance of microorganisms involved in healthcare-associated infections.pdf

Rolul markerilor imunologici in evaluarea afectarii renale la pacientii cu ciroza hepatica.pdf

Role of immunological markers in the assessment of renal injury in patients with liver cirrhosis 2.pdf 

Eficienta protocoalelor exitinse de examinare ecografica in diagnosticul prenatal al malformatiilor sistemului nervos.pdf

The efficiency of the extensive protocols for ultrasound examination in the prenatal diagnosis of central nervous system anomalies.pdf

Aportul metodelor imagistice actuale in diagnosticul etiologic al obstructiei cailor biliare.pdf

Modern medical imaging techniques used in diagnosting the etiology on the billiary tract obstruction.pdf

Rolul explorarilor neinvazive in diagnosticul si stadializarea cancerului esofagian.pdf

The role of non-invasive explorations in the diagnosis and staging of esophageal cancer.pdf

Riscul artimic in bolile hepatice cronice.pdf

Arrhythmia risk in chronic liver diseases.pdf

Studiu clinic, morfologic si ultrasonografic al anexelor fetale in sarcina asociata cu diabet.pdf

Clinical morphological and ultrasonographic study of the placenta in pregnancy associated with diabetes.pdf

 Studiu clinic morfologic si colposcopic al neoplaziilor cervicale intraepiteliale.pdf

Clinical morphological and colposcopic study of cervical intraepithelial neoplasia.pdf

Beneficiile ultrasonografiei in estimarea prognosticului nasterii la gravidele la termen 1.pdf

Benefits of ultrasound evaluatino for the prediction of the delivery mode in primiparous women at term.pdf

Particularitiati clinico morfologice ale carcinoamelor bazocelulare de buza superioara.pdf

Clinical and morphological features of the upper lip basal cell carcinoma.pdf

Evaluarea si monitorizarea ecografica a restrictiei de crestere intrauterina.pdf

Ultrasonographic assessment and monitoring of the intrauterine growth.pdf

Abordari inovative in tratamentul tumorilor cerebrale astrocitare Terapia Moleculara si apoptoza celulara.pdf

Inovative approaches in the treatment of astrocitic brain tumors Molecular therapy and cellular apoptosis.pdf

Evaluarea ultrasonografica articulara si entezala in spondilartrite.pdf

Ultrasound evaluation of joints and entheses in spondyloarthritis.pdf

Rolul explorarilor radio - imagistice in diagnosticul neoplaziilor faringo-laringiene.pdf

Role of radio-imaging examination in diagnosis of pharyngolaryngeal neoplasia.pdf

Rolul metodelor ecocardiografice conventionale si moderne in evaluarea afectarii miocardice precoce la tinerii cu diabet zaharat tip 1.pdf

The role of conventional and modern ecocardiographic methods in the assessment of subclinical myocardial disfunction in young people with diabetes type 1.pdf

Afectarea cardiaca la pacientii cu boala Fabry in Romania.pdf

Cardiac involvement in Fabry disease patients in Romania.pdf

Vindecare osoasa augmentata cu concentrate trombocitare.pdf

Platelet concentrate augmented bone healing(1).pdf

Diagnosticul precoce al disfunctiei miocardice asociata terapiei cancerului prin utilizarea ecocardiografiei 2D, 3D si speckle tracking.pdf

Early diagnosis of cancer treatment related myocardial dysfunction using 2D, 3D and speckle tracking ecocardiography.pdf

Factori angiogenici si antiangiogenici in predictia preeclampsiei.pdf

Angiogenic and antiangiogenic factors in the prediction of preeclampsia.pdf

Aspecte clinice histopatologice imunohistochimice si imagistice ale gravidelor cu si fara trombofilie ereditara.pdf

Clinical histopathological immunohistochemical and ultrasonography aspects of pregnant women with and without hereditary trombophilia.pdf

Modificari cardiace in boala hepatica alcoolica.pdf

Cardiac changes in alcoholic hepatic disease.pdf

 Cercetari experimentale asupra actiunii unor medicamente in sindrumul metabolic indus de antipsihotice la animal.pdf

Experimental resarch on the action of some drugs in metabolic syndrome induced by antipsychotics in animals.pdf

/Evaluarea neinvaziva a fibrozei hepatice la pacientii cu infectie cornica virala C si boala cronica de rinichi tratata prin hemodializa(1).pdf

Liver fibrosis noninvasive assessment in end stage kidney disease patients with chronic viral hepatitis C(1).pdf

Stenoza de trunchi comun al arterei coronare stangi Revascularizare interventionala versus revascularizare chirurgicala (1).pdf

Left main coronary artery disease Interventional revascularization versus surgical revascularization.pdf

Studiul factorilor de agresivitate in carcinomul bayocelular Corelatii clinice histopatologice si imunohistochimice.pdf

Study of aggressive factors in basal cell carcinoma Clinical histopathological and immunohistochemical correlations.pdf

Studiul modificarilor profilului morfologic tumoral in functie de gradul de diferentiere in carcinomul prostatic.pdf

The study of modifications of the tumor morphological profile in relation to the degree of differentiation in prostatic carcinoma.pdf

Studiul histopatologic si imunohistochimic al invazivitatii in carcinoamele scuamoase linguale.pdf

Histopathological and immunohistochemical study of invasivity in squamous carcinomas of the tongue.pdf

Studiu clinic histopatologic si imunohistochimic al tumorilor de vezica urinara.pdf

Clinical histopathological and immunohistochemical study of bladder tumors.pdf

Aspecte clinice endoscopice si histopatologice in leziunile premaligne si maligne de colon.pdf

Clinical endoscopic and histopathologic aspects of premalignant and malignant colonic lesions.pdf

Tuberculoza pulmonara si diabetul zaharat.pdf

Pulmonary tuberculosis and diabetes mellitus.pdf

Dezvoltarea si optimizarea unor instrumente de masurare farmacoeconomica a rezultatelor obtinute in tratamentul afectiunilor reumatologice.pdf

Development and optimization of pharmacoeconomic instruments and results obtained in the treatment of rheumatologic diseases.pdf

Utilizarea materialelor protetice sintetice in chirurgia defectelor parietale abdominale Indicatii rapsuns tisular complicatii solutii.pdf

Use of synthetic prosthetic materials in surgery of abdominal parietal defects Indications tissue answer complications solutions.pdf

Contributii la studiul implicarii trombofiliei in morbiditatea materno-fetala.pdf

Contribution to the study of thrombophilia involvement in maternal-fetal morbidity.pdf

Studiul particularitatilor clinice si evolutive ale carcinomului bazocelular in raport cu factorii etiologici determinanti si sau favorizanti.pdf

The study of the clinical features and evolution of the basal cell carcinoma in relation to the etiological determinants and or favorable factors.pdf

Rolul tranzitiei epitelio mezenchimale in progresia carcinoamelor renale cu celule clare.pdf

The role of epithelial mesenchymal transition in the progression of clear cell renal cell carcinoma.pdf

Tranzitia epitelio mezenchimala in adenocarcinoamele de colon.pdf

Epithelial mesenchimal transition in colonic adenocarcinomas.pdf

Rolul diagnosticului asistat de calculator pentru evaluarea imaginilor de endomicroscopie confocala laser in patologia gastrointestinala.pdf

The role of computer assisted diagnosis for the evaluation of confocal laser endomicroscopy images in gastrointestinal pathology.pdf

Rolul interventiilor ghidate ecoendoscopic in screeningul diagnosticul si tratamentul pacientilor cu cancer pancreatic.pdf

The emerging role of endoscopic ultrasound-guided interventions in the management of patients with pancreatic cancer.pdf

Evaluarea rolului aquaporinei 4 in echilibrul apei si fractiunii solubile de amiloid AB40 in sistemul nervos central.pdf

Assesment of the role of aquaporin 4 in the balance of water and solubile fraction of amyloid AB40 in the central nervous system.pdf

Studiu clinic histologic si imunohistochimic in endometrioza.pdf

Clinical histological and immunohistochemical study in endometriosis(1).pdf

Evaluarea si monitorizarea sedarii pacientilor in timpul procedurilor endoscopice complexe.pdf

Sedation assessment and monitoring for patients undergoing complex endoscopic procedures.pdf

Grefa de piele cu grosime completa imbunatatita cu fibrina bogata in trombocite.pdf

The full thickness skin graft enchanced with platelet rich fibrin.pdf

Markeri biologici in tulburarea depresiva.pdf

Biological markers of the depressive disorder.pdf

Nano-microparticule magnetizabile producere si ansamblare pentru aplicatii tehnice si biomedicale.pdf

Magnetisable nanoparticles production and assembly for technical and biomedical applications.pdf

Rolul metaloproteinazelor in progresia cardiomiopatiei dilatative.pdf

The role of metalloproteinases in the progress of dilated cardiomyopathy.pdf

Asocieri medicamentoase in HTA.pdf

Drug associations in arterial hypertension.pdf

Potentiali biomarkeri angiogenici pentru predictia preeclampsiei in sarcinile cu risc crescut.pdf

Potential angiogenic biomarkers for the prediction of pre-eclampsia in high-risk pregnancies.pdf

Aprecierea cresterii si dezvoltarii cranio-faciale prin metode antropometrice si radiologice.pdf

Appreciation of cranio-facial growth and development by anthropometric and radiological methods.pdf

Sindromul dureros regional complex - atitudine diagnostica si terapeutica.pdf

Complex regional pain syndrome - diagnostic and treatment.pdf

Optimizarea raspunsului ovarian in cadrul procedurilor de fertilizare in vitro la pacientele cu rezerva ovariana scazuta 1.pdf

Optimization of ovarian response in procedures of in vitro fertilization for patientes with low ovaraian reserve.pdf

Modularea farmacologica a raspunsului angiogenetic si microglial dupa accidente vasculare in model animal.pdf

Pharmacological modulation of the angiogenetic and microglial response after stroke in animal model.pdf

Liver fibrosis noninvasive assessment in chronoic viral hepatitis C patients and chronic kidney disease treated with hemodialysis.pdf

Semnificatia diagnostica si prognostica a profiliului clinic si imunologic in sindroamele overlap 1.pdf

Diagnostic and predictive significance of a clinical and immunological profile in overlap syndrome 1.pdf

Imbunatatirea proprietatilor unor mase ceramice in vederea utilizarii in medicina dentara.pdf

Improving the properties of some ceramic materials for dental use.pdf

Aspecte ale esecului tratamentului endodontic.pdf

Aspects of endodontic treatment failure.pdf

Evaluarea statusului endodontic la dintii stalpi ai restaurarilor protetice fixe.pdf

The assessment of the endodontic status of abutment teeth of fixed prosthetic restoration.pdf

Pancreatita acuta factori etiopatogenici prognostici si terapeutici.pdf

Acute pancreatitis etiopathogenic prognostic and therapeutic factors.pdf

Particularitati de diagnostic si evolutie in boala polichistica renala la copil.pdf

Diagnosis particularities and outcomes in pediatric polycystic kidney disease.pdf

Diagnosticul neinvaziv al hipertensiunii portale clinic semnificative in cirozele secundare steatozei.pdf

Noninvasive diagnosis of clinically significant portal hypertension in cirrhosis secondary to steatosis.pdf

TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL DISPLAZIILOR CERVICALE SEVERE.pdf

THE SURGICAL TRATMENT OF SEVERE CERVICAL DYSPLASIA.pdf

Evaluarea unor noi servicii de telemedicină pentru diagnostic şi monitorizarea pacienţilor.pdf

Assessment of new telemedicine instruments built for diagnosis and patient's monitoring.pdf

Studii privind modificările odonto-parodontale în bolile endocrine.pdf

Studies on odonto-periodontal changes in endocrine diseases.pdf

Fistule anastomotice dupa chirurgia tubului digestiv - Importanta factorilor predictivi in diagnosticul precoce si optimizarea strategiei terapeutice.pdf

Anastomotic fistulas after digestive system surgery - The importance of predictive factors in early diagnosis and optimization of therapeutic strategy.pdf

Sindromul hemoragic obstetrical in anomaliile de inserţie şi structură placentară(1).pdf

Obstetrical hemorragic syndrome in insert analysis and placental structure.pdf

Reactiile adverse tardive si aderenta la tratamentul pe termen lung cu antiretrovirale la pacientii infectati cu HIV-1 in copilaria mica.pdf

Late side effects and adherence to long-term antiretrovirals tratment in patients infected with HIV-1 during earlz childhood.pdf

Aspecte epidemiologice patologice si de prognostic in evaluarea traumatismelor craniocerebrale la copii.pdf

Epidemiologic pathologic and prognostic factors in assessing traumatic brain injury in children.pdf

Corelatii intre markeri ai inflamatiei si formatiuni tumorale din sfera OMF si gastrointestinala.pdf

Correlation between markers of inflammation and tumor formations in the OMF and gastrointestinal region.pdf

Kinetoprofilaxia secundară în artropatia psoriazica.pdf

SECONDARY KINETOPROPHYLAXIA IN PSORIASIC ARTHROPATHY.pdf

PTERIGIONUL-ASPECTE HISTOLOGICE, IMUNOHISTOCHIMICE ȘI CLINICE, ÎN CORELAȚIE CU FACTORI EXOGENI.pdf

PTERYGIUM HISTOLOGICAL IMMUNOHISTOCHEMICAL AND CLINICAL ASPECTS IN CORRELATION WITH EXOGENOUS AND ENDOGENOUS FACTORS.pdf

Rolul neoprotector al acidului thioctic şi al complexului vitaminic B in neuropatia diabetica.pdf

The neuroprotective role of thiooctic acid and vitamin B complex in diabetic neuropathy.pdf

Aspecte ale uzurii dentare la copiii şi adolescentii tineri.pdf

Aspects of dental wear in children and zoung adolescents.pdf

Metode actuale pentru evaluarea steatozei hepatice.pdf

Current methods used for assessing liver steatosis.pdf

Manifestari digestive la pacientii cu boala Parkinson.pdf

Digestive symptoms on Parkinson's disease patients.pdf

Variaţiile normale ale sistemului osteo-muscular al membrelor inferioare –.pdf

Musculoskeletal normal variations of the lower limb - the main cause of inappropriate referrals to the pediatric orthopedic surgical clinic; a clinical and questionnaire-based survey.pdf

Analiza stabilitatii mecanice a implanturilor folosite in reconstructia defectelor osoase acetabulare post artroplastie totală de sold.pdf

Analysis of the mechanical stability of the implants used in the reconstruction of acetabular bone defects after total hip arthroplasty.pdf

Corelatii intre calitatea vietii stresul oxidativ si factorii metabolici in scleroza multipla.pdf

Correlations between quality of life oxidative stress and metabolic factors in multiple sclerosis.pdf

Studiul procesului de tranzitie epitelio-mezenchimal in cacinoamele de adenoid chistice de glanda salivara.pdf

Study of the epithelial mesenchymal transition process in adenoid cystic carcinoma of the salivary gland.pdf

Aspecte anatomoclinice mrofologice si genetice in cancerul de laringe.pdf

Anatomoclinical morphological and genetical considerations in laryngeal cancer.pdf

Factori psihotraumatici in schizofrenia paranoida.pdf

Psychotraumatic factors in paranoid schizophrenia.pdf

Cercetari in domeniul fitofarmacologiei.pdf

Research in the field of phytopharmacology.pdf

Strategii noi de tratament pentru glioblastomul multiform in vitro.pdf

New treatment strategies for glioblastoma multiforme in vitro.pdf

Tehnici endoscopice actuale utilizate in diagnosticul leziunilor preneoplazice de tub digestiv.pdf

Current endoscopic techniques used in the diagnosis of preneoplastic lesions of the digestive tract.pdf

Cercetari privind efectele adverse ale substantelor de contrast iodate Rolul inhibitorilor de 5-fosfodiesteraza in prevenirea nefropatiei de contrast.pdf

Research on the adverse reactions to iodinated contrast agents The role of 5-phosphodiesterase inhibitors in preventing contrast nephropathy.pdf

Rolul tranzitiei epitelio-mezenchimale in progresia si metastazarea carcinoamelor gastrice.pdf

Role of epithelial-mesenchymal transition in gastric cancer progression and metastasis.pdf

Actualitati clinice histologice imunohistochimice si terapeutice in patologia alergoinfectata rino-sinusala.pdf

New clinical histological immunohistochemical and therapeutic insights in rhinosinusal allergy infected disease.pdf

Tuberculoza la pacientii cu infectie cu HIV-1 din regiunea sud-vestica a Romaniei (2005 - 2015).pdf

Tuberculosis in patients with HIV-1 infection in the south-westers region of Romania (2005 - 2015).pdf

Actualitati in terapia moleculara a tumorilor solide.pdf

Updates in molecular therapy of solid tumors.pdf

Terapia tintita a proteinkinazelor in cancer.pdf

The targeted therapy of proteinkinases in cancer.pdf

Studiul unor sisteme de cedare a medicamentului si testarea osteointegrarii unui biocompozi functionalizat cu fructoborat de calciu la interfata implant-os.pdf

Study of drug delivery system and testing the osseointegration of a biocomposite functionalized with calcium fructoborate at the implant-bone interface.pdf

Rolul angiogenezei si a statusului hormonal in progresia adenocarcinoamelor prostatice.pdf

The role of angiogenesis and hormonal status in the progression of prostate adenocarcinomas.pdf

Hipertensiunea arteriala indusa de sarcina Aspecte ecografice si studiu Doppler.pdf

Pregnancy induced blood pressure ultrasound and doppler study summary.pdf

Studiul factorilor prognostici in carcinomul endometrial endometroid.pdf

Study of prognostic factors in endometrial endometroid carcinoma.pdf

Inflamatia cronica de la nivelul inelului limfatic Waldeyer la copil - studiu clinicopatologic.pdf

Chronic inflammation of the Waldeyer's lymphatic ring in children - clinicopathological study.pdf

Aspecte etiopatogenice ale leziunilor cervicale necarioase.pdf

Non-carious cervical lesions - etiopathogenic aspects.pdf

Actualitati diagnostice si terapeutice in sindromul disfagic esofagian.pdf

Diagnostic and therapeutic news in esophageal dysphagis syndrome .pdf

Optimizarea raspunsului ovarian in cadrul procedurilor de fertilizare in vitro la pacientele cu rezerva ovariana scazuta.pdf

Optimizing the ovarian response for patients with low ovarian reserve in in vitro fertilization procedures.pdf

Particularitati psihologice cognitive si neurobiologice ale personalitatii premorbide din comportamentul suicidar.pdf

Psychological cognitive and neurobiological particularities of the premorbid personality from suicidal behavior.pdf

Impactul asupra apartinatorilor si imbunatatirea calitatii vietii la pacientul cu schizofrenie dupa administrarea antipsihoticelor atipice - formule Depot vs.pdf

Caregiver impact and quality of life improvement for the patient with schiyophrenia after administration of atypical antipsychotics depot formulas versus oral formulas.pdf

Cancerul de colon screening diagnostic si tratament.pdf

Colon cancer screening diagnostic and tratment.pdf

Studii clinice si farmacoepidemiologice Antibioticele si infectia cu Clostridium Difficile.pdf

Clinical and farmaco-epidemiological studies Antibiotics and clostridium difficile infection.pdf

Rolul unor biomarkeri in diagnosticul sepsisului.pdf

The role of biomarkers in diagnosis of sepsis.pdf

Indicatori de calitate în endoscopia digestivă diagnostică şi terapeutică.pdf

Quality indicators for diagnostic and therapeutic digestive endoscopy.pdf

Ameliorarea rezultatelor in managementul diagnostic si terapeutic al infarctului enteromezenteric.pdf

Improved outcomes in the diagnostic and therapeutic management of acute mesenteric ischemia.pdf

Manifestări neuropsihice in patologia endocrina si studiul activitatii electrofiziologice cererebrale si al biomarkerilor disfunctiilor cognitive .pdf

Neuropsychiatric manifestation in endocrine pathology and the study of cerebral electrophysiological activity and of biomarkers of cognitive dysfunction.pdf

Aplicatiile nanoparticulelor functionalizate in terapia melanomului.pdf

Applications of functionalized nanoparticles in melanoma therapy.pdf

Aspecte clinice histologice si imunohistochimice ale parodontiului la pacientii fumatori diagnosticati cu parodontopatii.pdf

Clinical histological and immunohistochemical aspects of paradontium in smokers diagnosed with periodontitis(1).pdf

Evaluarea modificarilor meningo-cerebrale la pacientii decedati prin traumatisme cranio-cerebrale in functie de perioada de supravietuire .pdf

Assessment of meningo-cerebral changes in patients deceased due to traumatic brain injuri depending on the survival period.pdf

Rolul celulelor stem in cancerul colorectal.pdf

The role of stem cells in colorectal cancer.pdf

Evaluarea efectelor antimicrobiene ale nanoparticulelor functionalizate.pdf

Evaluation of the antimicrobial effects of functionalized nanoparticles.pdf

Analiza canalului medular femural si stemurilor protetice ortpoedice, utilizand metode clasice si metode numerice de calcul in vederea optimizarii stemurilor protetice si propunere noi stemuri.pdf

Analysis of the femoral medullary canal and orthopedic prosthetic sterms, using classical and numerical methods of calculation to optimize prosthetic stems and proposal of new stems.pdf

Axa vitaminei D, stresul oxidativ, apoptoza si autofagia in tuberculoza pulmonara - efectele tratamentului cu antituberculoase de prima l.pdf

Vitamin D axis, oxidative stress, apoptosis and autophagy in pulmonary tuberculosis - effects on first-line antituberculosis treatment.pdf

Analiza diafizei oaselor lungi si a implanturilor ortopedice, utilizand metode clasice si metode numerice de calcul in vederea optimizarii(1).pdf

Analysis of long bone diaphysis and orthopedic implants using classical and numerical calculation methods for optimization(1).pdf

Utilitatea si limitele oxidului nitric din aerul expirat in screening-ul astmului pediatric.pdf

Usefullness and limitations of exhaled nitric oxide in pediatric asthma screening.pdf

Traumatismele obstetricale si alterarile cerebrale din anomaliile de neurodezvoltare in schizofrenie.pdf

Obstetric trauma and brain alerations from neurodevelopmental abnormalities in schizophernia.pdf

Studii privind modificarile odonto-parodontale in bolile endocrine.pdf

Studies on onto-periodontal changes in endocrine diseases.pdf

Corelatii intre profilul imunologic si afectarea musculara in polimiozita si dermatomiozita.pdf

Correlation between immunological profile and muscle damage in polymyositis and deramtomyosis.pdf

Aplicabilitatea deep learning in practica medicala - algoritm de inteligenta artificiala in patologia tiroidiana pediatrica.pdf

Applicability of deep learning in medical practice - artificial intelligence algorithm in pediatric tyroid pathology.pdf

Stimularea reabilitării morfofuncţionale dupa accident vascular cerebral ischemic prin metode genetice si expunere la mediu stimulant(1).pdf

Genetic methods and exposure to enriched environment used to stimulate morphofunctional rehabilitation after ischemic stroke.pdf

Analiza proprietatilor tribologice ale zirconiei pentru optimizarea utilizării tehnologiilor CAD CAM in laboratorul de tehnică dentară.pdf

Analysis of tribological and optical properties of zirconia for optimizing the use of CAD CAM technologies in the dental technology laboratory.pdf

Influentarea activitatii microgliale prin modularea canalelor ionice in cadrul unui model animal de toxicitate amiloidica.pdf

Influence of microglial activity by modulating ion channels in an animal model of amyloid toxicity.pdf

Rolul velocimetriei doppler in managementul sarcinilor cu risc crescut.pdf

The role of doppler velocimetry in the management of high-risk pregnancy.pdf

Rolul statusului vitaminic in patogeneza bolilor autoimune.pdf

The role of vitamin status in pathogenesis of autoimmune diseases.pdf

Evaluarea in vitro a eficientei antineoplazice a unor compusi naturali si sintetici in glioblastom.pdf

In vitro evaluation of the antineoplastic efficiency of natural and synthetic compounds in glioblastoma.pdf

Metabolomica si modularea telomerilor ca potentiale instrumente de medicina personalizata.pdf

Metabolomics and telomeres modulation as potential precision medicine tools.pdf

Aspecte de management chirugical al herniilor hiatale.pdf

Aspects of surgical management of hiatal hernias.pdf

Biomarkeri hematologici biochimici si inflamatori pentru predictia raspunsului la terapia standard din faza intensiva(___).pdf

Prediction of treatment outcome to standard intensive phase therapy in pulmonary tuberculosis patients with hematological (___).pdf

Tehnologie noua de sinteza si stabilizare a unui derivat al vitaminei B3 nicotinamid ribozida.pdf

New technology for the synthesis and stabilization of a vitamin B3 derivate nicotinamide riboside.pdf

CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE THERAPEUTIC APPROACH OF COLON CANCER IN ELECTIVE AND EMERGENCY CONDITIONS.pdf

Posibilităţi tehnologice de evaluare a structurilor protetice dentare fixe.pdf

Technological possibilities for the evaluation of fixed dental prosthetic structures.pdf

Testarea biocompatibilitatii materialelor de augmentare osoasă utilizate în medicina dentara.pdf

Testing the biocompatibility of bone augmentation materials used in dentistry.pdf

Tratamentul chirurgical al displaziilor cervicale severe.pdf

Surgical treatment of severe cervical dysplasia.pdf

Managementul fracturilor costale.pdf

Management of rib fractures.pdf

Elemente de vulnerabilitate genetica in depresii.pdf

Elements of vulnerability in depression.pdf

Tehnici actuale de diagnostic si prognostic in carcinomul hepatocelular.pdf

Current diagnostic and prognostic techniques in hepatocellular carcinoma.pdf

Particularitati clinico morfologice ale carcinoamelor scuamoase la nivelul palatului.pdf

Clinical and morphopathological characteristics of squamous cell carcinomas of the palate.pdf

Riscul complicatiilor severe in sarcina asociata cu supraponderabilitate sau obezitate.pdf

Risk of severe complications in pregnancy associated with overweight or obesity.pdf

Monitorizarea evolutiei sarcinii prin evaluarea ecografica de prim trimestru.pdf

Monitoring the pregnancy evolution by first trimester ultrasound evaluation.pdf

Diagnosticul ecografic prenatal si prognosticul cayurilor cu arc aortic la dreapta.pdf

The prenatal ultrasound diagnosis and outcome of right aortic arch.pdf

Melanomul malign cutanat intre prezumtie si evolutie reala Elemente de patofiziologie clinica.pdf

Malignant skin melanoma between presumption and real evolution Elements of clinical pathophysiology.pdf

Rolul celulelor stem in cancerul colorectal.pdf

The role of stem cells in colorectal cancer.pdf

Evaluarea minim invaziva a steatozei hepatice folosind tehnici de inteligenta artificiala.pdf

Minimally invasive assessment of hepatic steatosis using artificial intelligence techniques.pdf

Sinteza si caracterizarea unor biocompozite de tip PLGA-gentamicină şi PLGA-Hidroxiapatită-Gentamicină cu aplicaţii în medicină.pdf

Synthesis and characterization of PLGA-Gentamicin and PLGA-Hydroxiapatite-Gentamicin biocomposites with medical applications.pdf

Cercetari privind aplicabilitatea investigatiilor moderne in terapia ortodontica.pdf

Research on the applicability of modern investigations in orthodontic therapy.pdf

Implicarea tesutului adipos visceral in patologia inflamatorie si tumoarala.pdf

The involvement of the visceral adipose tissue in inflammatory and tumoral diseases.pdf

Imagistica avansata a functiei cardiace la adolescentii si adultii tineri cu boala ficatului gras nonalcoolic.pdf

Advanced imaging of cardiac function in adolescents and young adults with nonalcoholic fatty liver disease.pdf

Rolul tranziţiei epitelio-mezenchimale in tumorile seroase maligne ovariene.pdf

The role of epithelial mesenchymal transition in ovarian serous malignant tumors.pdf

Impactul ecoendoscopiei in patologia pancreatica.pdf

The impact of endoscopic ultrasound in pancreatic pathology.pdf

Imagistica multimodala corelata cu diagnosticul histopatologic si utilitatea tehnicilor de inteligenta artificiala in patologia mamara.pdf

Multimodal imaging related to histopathological diagnosis and the usefulness of artificial intelligente techniques in breast pathology.pdf

 Efectul veziculelor extracelulare mezenchimale asupra plasticitatii si remodelarii tesutului cererebral in model animal de accident vascular cerebral Efectul varstei.pdf

The effect of mezenchymal stems cells derived extracellular vesicles on brain plasticity and remodeling in stroke animal model The effect of age(1).pdf

Gestionarea toxicitatii cutanate la pacientii oncologici aflati in tratament cu inhibitori ai receptorului factorului de crestere epidermic.pdf

Management of skin toxicity in cancer patients treated with epidermal growth factor receptor inhibitors.pdf

Particularitati clinico-evolutive si de tratament in astmul brosic la copil.pdf

Clinical evolutive and tretment aspects in childhood asthama.pdf

Transmiterea materno-fetala a infectiei cu HIV.pdf

Mother-to-child transmission of HIV.pdf

Beneficiile tehnicilor psihoterapeutice asociate tratamentului medicamentos in tulburarea depresivă.pdf

Benefits of psychotherapy associated with medication in the tretment of depression.pdf

Identificarea si evaluarea tulburarilor psihologice la pacientele diagnosticate cu cancer al glandei mamare.pdf

Identification and evaluation of psychological disorders in patients diagnosed with breast cancer.pdf

Diabetul zaharat gestational.pdf

Gestational diabetes mellitus.pdf

Studiul tulburarilor de somn la pacientii cu obezitate, cu si fara modificari cardio-vasculare.pdf

The study of sleep disorders in obese patients with and without cardiovascular disturbances.pdf

Implicarea stresului oxidativ in instabilitatea clonala din leucemia mieloida cronica si instalarea rezistentei la terapia cu inhibitori tirozinkinazici.pdf

Involvement of oxidative stress in clonal instability and resistance to tyrosine kinase inhibitors treatment in chronic myeloid leukemia.pdf

Sisteme teragnozice pe bază de nanocompozite feromagnetice in patologia hepatica.pdf

Theragnostic system based on ferromagnetic nanocomposites in hepatic pathology.pdf

Contributii la studiul modificarilor mucoasei orale la purtatorii de proteze dentare mobile acrilice.pdf

Contributions to the study of modifications of the oral mucosa of mobile acrylic dentures wearers.pdf

ROLUL ECOGRAFIEI MUSCULOSCHELETALE ȊN EVALUAREA MANIFESTĂRILOR EXTRA-ARTICULARE ȊN ARTROPATIA PSORIAZICĂ.pdf

THE ROLE OF MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND EVALUATION OF EXTRA-ARTICULAR MANIFESTATIONS IN PSORIATIC ARTHRITIS.pdf

Prevenirea si tratarea complicatiilor rinoplastiei si reconstructiei de piramida nazala la pacientii oncologici.pdf

Imbunatatirea vindecarii plagilor cu defect tegumentar.pdf

Improving the healing of wounds with skin defect.pdf

Prevention and treatment of rhinoplasty complications and nasal pyramid reconstruction in oncological patients.pdf

Strategii de microeliminare a hepatitei cronice virale C in Romania.pdf

Chronic hepatitis C microelimination strategies in Romania.pdf

Tratamentul minim invaziv prin ablatie cu radiofrecventa in colangiocarcinom si managementul modern al stenozelor de cale biliara principala.pdf

Minimally invasive radiofrequency ablation treatment in cholangiocarcinoma and the modern amangement of common bile duct stenoses.pdf

Afectarea hepatica in cadrul infectiei cu virusul SARS COV2 Elemente predictive de gravitate.pdf

Hepatic damage in Sars Cov 2 infection Predictors outlines of severity.pdf

Modalitati imagistice de evaluare a pacientilor cu cancer gastric.pdf

Imaging methods for the assessment of patientis with gastric cancer.pdf

Factori de prognostic implicati in cancerul pancreatic.pdf

Prognosis factors involved in pancreatic cancer.pdf

Managementul artritei reumatoide Aspecte clinice si impactul asupra calitatii vietii pacientilor.pdf

Management of rheumatoid arthritis Clinical aspects and impact on patients quality of life.pdf

Leziunea acuta renala indusa de vancomicina la sobolanii Winstar Cercetari experimentale asupra efectelor neuroprotectoare ale extractului standardizat de ginko biloba si pentoxifilin.pdf

Vancomycin induced acute kidney injury in winstar rats Experimental investigations of the nephroprotective effects of the standatdized ginko biloba extract and pentoxifylline.pdf

Metode noi de imbunatatire a raspunsului la temozolamida in tumorile cerebrale de grad inalt.pdf

Novel methods of enhancing temozolomide response in hisgh grade brain tumours.pdf

Anomaliile sistemului venos fetal hepatic.pdf

Abnormalities of the fetal hepatic venous system.pdf

 Avantaje comparativ cu examinarea clinica.pdf

Consideratii cu privire la estimarea prognosticului nasterii cu ajutorul ecografiei

Considerations on the estimation of prognosis of birth with ultrasound Advantages over clinical examination.pdf

Implicatii fiziopatologice si imagistice in regurgitarea tricuspidinana functionala atriala.pdf

Atrial functional tricuspid regurgitation Pathophysiological and imaging considerations.pdf

Modificari ale sistemului nervos autonom in tumorile maligne gastrice.pdf

Changes of the autonomic nervous system in malignant gastric tumours.pdf

Sinteza si caracterizarea unui material compozit biocompatibil tip hidroxiapatita

colagen antibiotic.pdf

Synthesis and characterization of a composite biocompatible material of the type hydroxyapatite collagen atiobiotic.pdf