Senatul Universitar

"(1) Senatul este forul superior de conducere al întregii comunităţi academice, în toate domeniile de activitate. Senatul UMFCV este prezidat de Presedintele Senatului.

(2) Hotărârile Senatului UMFCV se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din totalul membrilor.

(3) Senatul este compus în proporţie de 3/4 din cadre didactice şi 1/4 din studenţi. Toţi membrii Senatului sunt aleşi prin vot secret de către şi din cadrul membrilor consiliilor facultăţilor, conform regulamentului de alegeri elaborat şi aprobat de Senat, separat pentru cadre didactice şi pentru studenţi.

(4) Toţi membrii aleşi ai Senatului (cadre didactice şi studenţi) au drepturi şi obligaţii egale, exceptând dreptul de vot al studenţilor în validarea concursurilor pentru posturi didactice, profesorilor consultanţi şi prelungirii de activitate a cadrelor didactice peste vârsta legală de pensionare.

(6) La şedinţele Senatului pot participa ca invitaţi directori de departamente, cadre didactice, reprezentantul sindicatului didactic, contabilul-şef, şefii de serviciu, consilierul juridic, reprezentanţii instituţiilor implicate în asistenţa sanitară din judeţul Dolj şi judeţele arondate UMFCV.

(7) Senatul numeşte şi, după caz, poate revoca, prin vot secret şi majoritate simplă, redactorul şef al revistei “Craiova medicală”, directorul Editurii Medicale Universitare şi directorul Departamentului relaţii internaţionale.

Numirile se fac pentru o perioadă de 4 ani.

(8) Senatul se întruneşte, de regulă, în şedinţe plenare lunare, sau de câte ori este nevoie, la convocarea Presedintelui Senatului.

(9) Pe lângă Senat, funcţionează comisii a căror structură şi componenţă este aprobată de Senat."